Liegen tegen de Heilige Geest:

Lukas 17: 1-4/ Markus 11: 26

 • En Hij heeft gezegd tot Zijn discipelen: Het kan niet wezen, dat er geen ergernissen komen; doch wee degene, door wie de ergernis komt;
 • het zou voor hem nuttiger zijn, dat er een molensteen om zijn hals gebonden werd, en hij in de diepte der zee geworpen werd, dan dat hij één van Mijne minste broeders zou ergeren.
 • Schenk aandacht voor uzelf. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem; en indien het hem leed is, zo vergeef het hem.
 • En indien hij zevenmaal daags tegen u zondigt, en zevenmaal daags  tot u terugkomt, en zegt: Het is mij leed; zo zult gij het hem vergeven./
 • Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, DIE in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.

Matthéüs 12: 31,32

 • En zo wie iemand een woord tegen de Zoon des mensen gesproken zal hebben, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, noch in de toekomst.

Handelingen 5: 1-11

 • En een zekere man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkochte een bezitting;
 • en zij onttrokken van de prijs een deel, en bracht dat aan de voeten van de apostelen.
 • En Petrus heeft gezegd: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld met gierigheid, dat gij de Heilige Geest bedrogen hebt met een leugen?
 • Zo gij het in uw macht heeft gehouden, was het niet van u gebleven? Wat is het, dat gij deze daad in uw hart voorgenomen heeft?  Gij hebt het niet ons met een leugen verteld, maar gij hebt het God met een leugen verteld!
 • En toen Ananias, deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er kwam grote ontzag over allen, die dit hoorde.
 • En een aantal jongelingen, namen Ananias op en begraafde hem buiten een plaats.
 • En het was omstreeks drie uur daarna, dat ook zijn vrouw bij de apostelen kwam, niet wetende, wat er geschied was;
 • en Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt gij en uw man de bezitting voor zoveel verkocht? En zij heeft gezegd: Ja, voor zoveel.
 • En Petrus heeft toen gezegd tot haar: Wat is het, dat gij en uw man, bent overeengekomen, te verzoeken de Geest des HEEREN? Zie, de voeten van degenen, die uw man begraven hebben, zijn voor de deur, en zij zullen ook u begraven.
 • En zij viel terstond neer voor zijn voeten, en gaf de geest. En de jongelingen kwamen binnen en vonden haar dood, en zij begroeven haar bij haar man.
 • En er kwam grote ontzag over de gehele Gemeente, en over allen, die dit hoorden.

1 Korinthe 6: 17,19

 • Maar die de HEERE aanhangt, is één geest met HEM./
 • Of weet gij niet, dat uw geest en lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt?

Matthéüs 25: 41-43,45

 • Dan zal de Koning zeggen tot degenen, die aan de linkerkant zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is.
 • Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;
 • Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; Ik was naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; Ik was ziek en gij hebt Mij niet verzorgd; Ik was in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht./
 • Dan zal Hij antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij  dit één van Mijn minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij dit voor Mij ook niet gedaan.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *