De eeuwige straf:

Openbaring 20: 6/ Openbaring 21: 8

 • Gezegend en heilig zijn zij, die deel hebben in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van de Christus zijn, en zij zullen met Christus als koningen heersen de duizend jaren./
 • Maar de vreesachtige, en de ongelovige, en de gruwelijke, en de magiërs, en de afgodendienaars, en al de leugenaars, hun deel is in de poel, die daar brandt van vuur en zwavel; hetwelk is de tweede dood.

Spreuken 8: 34-36

 • Gelukzalig is de mens, die naar Mij hoort ( zegt Jezus Christus), dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren.
 • Want wie Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welbehagen van de HEERE God.
 • Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan, allen, die Mij niet liefhebben, hebben de dood lief.

Johannes 14: 6

 • Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.

Door vuur verbrand worden, betekend, een definitief einde:

Leviticus 20: 13-15/ Matthéüs 13: 40

 • Wanneer ook een man bij een man zal gelegen hebben, met vrouwelijk gedrag, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!
 • En wanneer een man een vrouw en haar moeder zal genomen hebben, het is een schandelijke daad; men zal hem, en de vrouw en haar moeder met vuur verbranden, opdat geen schandelijke daad in het midden van u zij.
 • Daartoe als een mens die bij enig dier zal gelegen hebben, hij zal zeker gedood worden; ook zult gij het dier doden./
 • Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het zijn in de voleindiging deze wereld.

 

Psalm 6: 6/ Prediker 9: 10

 • Want in de dood is UWER geen gedachtenis; wie zal U loven in het graf?/
 • Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch bezinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.

Uitlegging van pijn: –  pijn = last/ last = penitentie/ penitentie = straf, boete-

Het vers in Openbaring 21: 8 is een gelijkenis van:

Matthéüs 25: 46a

 • En deze zullen gaan in de eeuwige pijn;-

En deze zullen gaan in de eeuwige > straf > boete.

Johannes 3: 16/ Matthéüs 25: 46b

 • Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloof, niet verderft, maar het eeuwige leven hebben./
 • -; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Er is leven er is dood. Er zijn geen twee levens, maar wel de tweede dood, waar geen opstanding tot leven mogelijk is.

Het boek de Openbaring, deelt iets mede, wat niet letterlijk gezien kan worden:

Openbaring 20: 14

 • En de ( eerste) dood en de hel ( dodenrijk) werden geworpen in de poel van vuur; dit is de tweede dood.

Openbaring 20: 10

 • En de duivel en zijn engelen, die de mensen verleidde ( tijdens het einde van de duizend jaar), werden geworpen in de poel van vuur en zwavel, alwaar het beest en de valse profeet reeds zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

Zij hebben de eeuwige straf/ boete, dat zij nooit meer op het toneel van het leven mogen zijn. Zij zijn een herinnering voor degenen die in leven zijn. Er is ook geen excuus meer om het anders te doen, zoals God het wilt. Het is beslissend geweest.

 

Jesaja 66: 23,24

 • En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van de ene Sabbath tot de andere, alle vlees komen zal om  te aanbidden voor MIJN aangezicht, zegt de HEERE God.
 • En zij zullen heen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen van degenen zien, die tegen MIJ gezondigd hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen alle vlees die het zien, een gruwel wezen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *