Werken – geloof.

Psalm 145: 17/ Spreuken 3: 5-7/ Spreuken 16: 3

 • De HEERE is rechtvaardig in al ZIJN wegen, en goedertieren in al ZIJN werken./
 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw eigen inzicht niet.
 • Ken HEM in al ZIJN wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
 • Zijt niet wijs in uw ogen; heb ontzag voor de HEERE, en wijk van het boze./
 • Wentel uw werken op de HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden.

Het Evangelie:

Johannes 14: 6/ Handelingen 2: 38/ Efeze 2: 1-5

 • Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij./
 • En Petrus heeft gezegd: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen./
 • En u, heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
 • in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de tijdsperiode deze wereld, naar de overste van de geestelijke macht der duisternis, van de geest der dwaling, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;
 • onder welke ook wij eertijds gewandeld hebben in de begeerlijkheid van onze vlees, doende de wil van het vlees en der gedachten; en wij waren van nature kinderen van toorn, gelijk ook de meesten;
 • maar God, DIE rijk is in barmhartigheid door ZIJN grote liefde, waarmede HIJ ons liefgehad heeft,
 • ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft HIJ ons levend gemaakt door Christus; ( uit genade zijt gij gezegend geworden)-

Romeinen 13: 12/ Kolossenzen 1: 9-15

 • De nacht is voorbijgegaan, en de dag is gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen van het licht./
 • Waarom ook wij, van die dag af dat wij gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van ZIJN wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;
 • opdat gij moogt wandelen waardig de HEERE, tot alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;
 • met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte ZIJNER heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;
 • dankende de Vader, DIE ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erfenis der heiligen in het licht;
 • DIE ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon ZIJNER liefde;
 • in Welke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;
 • Welke het Beeld is der onzienlijke Soevereine God, de Eerstgeborene van alle creaturen.

Efeze 5: 14

 • Daarom zegt HIJ: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *