De dood overwonnen:

 

Openbaring 20: 6/ Openbaring 7: 14-17/ Romeinen 6: 3-10

 • Gezegend en heilig zijn degenen, die deel hebben in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van de Christus zijn, en zij zullen met Christus als koningen heersen de duizend jaren./
 • …Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam.
 • Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen HEM dag en nacht in ZIJN tempel; en DIE op de troon zit, zal hen overschaduwen.
 • Zij zullen niet meer hongeren, en zullen geen dorst meer hebben, en de zon zal op hun niet vallen, noch enige hitte.
 • Want het Lam, Die in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen./
 • Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
 • Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het leven wandelen zouden.
 • Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkheid Zijner dood, zo zullen wij ook zijn in de gelijkheid Zijner opstanding;
 • dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan is, opdat wij niet meer de zonde dienen.
 • Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.
 • Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;
 • wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de dood, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.
 • Want dat Hij gestorven is, dat Hij de zonde eenmaal gestorven is; en dat Hij leeft, dat leeft Hij als God.

1 Korinthe 15: 55-57

 • Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?
 • De prikkel van de dood is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.
 • Maar God zij dank, DIE ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

Romeinen 6: 17-23

 • Maar God zij dank, dat wij wel slaven van de zonde waren, maar dat wij nu van harte gehoorzaam geworden zijn aan het voorbeeld van de leer, tot hetwelk ons overgegeven is;
 • en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijn wij gemaakt vrijwillige slaven der gerechtigheid.
 • Ik spreek op menselijke wijze, om de zwakheid van de wil van uw vlees; want gelijk gij uw leden gesteld had, om dienstbaar te zijn van de onreinheid en de ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid, tot heiligmaking.
 • Want toen gij slaven waart van de zonde, zo waart gij vrij van gerechtigheid.
 • Wat vrucht dan had gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde deze dingen is de dood.
 • Maar nu, van de zonde vrijgemaakt, en God dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde van deze, is het eeuwige leven.
 • Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegift van God is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.

1 Petrus 1: 13-16

 • Daarom opschortende de lenden van uw verstand, en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
 • Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheid, die tevoren in uw onwetendheid was;
 • maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij heilig in al uw wandel;
 • daarom dat er geschreven is ( Lev.20:7): Zijt heilig, want IK ben heilig.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *