Gods plan en ZIJN wil:

 

Openbaring 14: 7

 • …Vreest God, en geeft HEM heerlijkheid, want het uur ZIJNS oordeel is gekomen; en aanbidt HEM, DIE de hemelen, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.

Kolossenzen 3: 1-5/ Romeinen 6: 4

 • Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die van boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God.
 • Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn.
 • Want gij zijt gestorven, en uw leven is verborgen met Christus in God.
 • Wanneer nu Christus geopenbaard zal zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
 • Doodt daarom dan u leden, die op aarde zijn, namelijk de hoererij, de onreinheid, de schandelijke bewegingen, de kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is de afgoderij./
 • Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het nieuwe leven wandelen zouden.

Het bedenken van de dingen die op aarde zijn/ Het bedenken van boven:

Matthéüs 16: 21-23/ Matthéüs 16: 24-27

 • Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te tonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden moest door de ouderlingen, en de overpriesters, en de schriftgeleerden, en gedood worden, en op de derde dag opgewekt zal worden door God.
 • En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees niet ongerust! dit zal U geenszins gebeuren.
 • Maar Jezus, Zich omkerende, heeft gezegd tot Petrus: Ga weg achter Mij satan! gij zijt Mij een aanstoot, want gij bezint niet de dingen, die van God zijn, maar die van de aarde zijn./
 • Toen heeft Jezus gezegd tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochend zichzelf, en neemt zijn martelpaal op, en volgt Mij.
 • Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijn wil, die zal het behouden.
 • Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld wint, en lijdt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot verlossing van zijn ziel?
 • Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met ZIJN Engelen, en alsdan zal Hij een ieder vergelden naar zijn werken.

De valse lering van het ware Evangelie:

1 Korinthe 2: 14/ 2 Korinthe 3: 14,15

 • Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk begrepen worden./
 • Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op de dag van vandaag blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan is.
 • Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.

De ware Evangelie:

2 Korinthe 3: 16,17/ Romeinen 8: 6-8

 • Doch wanneer zij tot de HEERE bekeerd zal zijn, zo wordt het deksel weggenomen.
 • De HEERE nu is de Geest; en waar de Geest des HEEREN is, aldaar is ware vrijheid./
 • Want het bedenken van het vlees leidt tot de dood; maar het bedenken van de Geest is leven en vrede;
 • daarom dat het bedenken van het vlees, vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich de wet van God niet; want het kan ook niet.
 • En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen, opdat het God behaaglijk is.

Spreuken 3: 5-7

 • Vertrouw op de HEERE met geheel uw hart, en steun op uw inzicht niet.
 • Ken HEM in al uw paden, en HIJ zal uw paden recht maken.
 • Zijt niet eigenwijs; vrees de HEERE, en wijk van de boze weg.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *