De gezegende Gods.

Wie zijn deze gezegende van God? Twee categorieën zijn één categorie.

Categorie 1)

Matthéüs 25: 4

 • Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.

Categorie 2)

Matthéüs 25: 34-36,40

 • Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechterzijde zijn: Komt, gij gezegenden Mijne Vader! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is voor de grondlegging der wereld.
 • Want Ik was hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik was dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.
 • Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik was ziek geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen./
 • En de Koning zal antwoorden: Voorwaar zeg Ik u: Voor zovelen gij dit één van de minste broeder gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

Johannes 17: 19-23

 • En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
 • En ik bid niet alleen voor deze ( eerste discipelen), maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
 • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn; opdat de wereld geloofd, dat GIJ Mij gezonden hebt.
 • En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die GIJ Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als WIJ één zijn;
 • Ik in hen, en GIJ in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen zal, dat GIJ Mij gezonden hebt, gelijk GIJ Mij liefgehad hebt.

Handelingen 1: 4,5,8/ Handelingen 2: 4/ 1 Korinthe 14: 2,14

 • En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de belofte van de Vader, die gij, van Mij gehoord hebt ( Joh. 14:26).
 • Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult  met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen./
 • Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde./
 • En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen ( Mark.16:16,17), zoals de Geest hun gaf uit te spreken./
 • Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar alleen God; want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden./
 • Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *