Bij de Heere Jezus in te wonen.

Romeinen 6: 1-4

 • Wat zullen wij dan zeggen ( nadat wij in de vrijheid zijn)?  Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade meerder wordt?
 • Dat zij verre. Wij, die de zonde afgestorven zijn, hoe zullen wij dan nog in deze blijven leven?
 • Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
 • Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in Zijn dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, dat wij alzo in de nieuwheid van Zijn leven wandelen zouden.

Romeinen 3: 21-24

 • Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:
 • namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Christus Jezus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
 • Want wij zondigen allemaal, en derven de heerlijkheid van God;
 • en worden naar de gehoorzaamheid gerechtvaardigd, uit ZIJN genade, door de verlossing, die is in Christus Jezus;
 • Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot de vertoning van Zijn rechtschapenheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God;-

 

1 Korinthe 1: 27,30/ Matthéüs 11: 25,26/ 1 Johannes 1: 5,7/ Johannes 6: 54-56

 • Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat HIJ de wijze en verstandigen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat HIJ het sterke zou beschamen;-/
 • Maar uit HEM zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is in wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;-/
 • ( Jezus antwoordde): Ik dank U, Vader! HEERE van de hemelen en van de aarde! dat GIJ deze dingen voor de wijze en verstandigen verborgen hebt, en hebt deze aan de mensenkinderen geopenbaard.
 • Ja, Vader! Want alzo is het geweest het welbehagen voor U./
 • En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en geheel geen duisternis is in HEM./
 • Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk HIJ in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, ZIJN Zoon, reinigt ons van alle zonde./
 • Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken op de laatste dag ( 1 Thess.4:16).
 • Want Mijn vlees ( ongezuurd brood) is waarlijk Spijs, en Mijn bloed ( ongezuurde wijn) is waarlijk Drank.
 • Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *