Met een omweg geloven.?

Efeze 6: 11/ 1 Petrus 5: 8

 • Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt staande blijven tegen de listige omleidingen van de duivel./
 • Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, opzoek naar degene die hij mogelijk zou kunnen verslinden.

De duivel gebruikt zijn tactiek, om mensen het Evangelie te laten geloven dat het ook anders kan. De omleidingen kan men zien als een weg, die geblokkeerd is, en het via een andere route gevonden kan worden. Dat is echter niet zijn doel, om mensen het Evangelie, de echte waarheid te laten vinden. Het is zijn doel om hen met bezigheden, het geloof doen ophouden, en met een leugen zou laten geloven, dat zij toch gered zouden, alleen maar om Jezus Naam.

 

Matthéüs 25: 1-13

 • Het Koninkrijk der hemelen zal vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet.
 • Vijf van haar waren dwaas, en vijf waren wijs.
 • Die dwaas waren, namen haar lampen zonder de olie mee.
 • De vijf wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.
 • Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.
 • En ter middernacht geschiedde een groot geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!
 • Toen stonden al die maagden op, en bereidde haar lampen.
 • De dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaat uit.
 • Doch de wijze maagden, antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en u niet genoeg is; maar gaat naar de verkopers, en koopt voor uzelf.
 • Als de dwaze maagden dan heengingen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.
 • Daarna kwamen de dwaze maagden, aan de deur, zeggende: Heere, doe ons open!
 • En hij, hun ziende, heeft hun gezegd: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.
 • Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch het uur, in welke de Zoon des mensen komt.

De betekenis van de vijf wijze maagden is, dat zij vurig in de Heere bezig zijn, hun olie altijd bij hun dragende.

1 Korinthe 15: 57,58

 • Maar God zij geprezen, DIE ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.
 • Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, niet wankelend, altijd overvloedig zijnde in het werk van de HEERE, als DIE weet, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere.

De vijf dwaze maagden, hadden wel de lamp Jezus Christus, maar de olie hadden zij niet op voorraad, vanwege de bezigheden van hun leven, en het missen van de Heilige Geest met de tekenen van de gelovigen.

Matthéüs 13: 22/ Openbaring 3: 15,16

 • En die in de doornen gezaaid was, zijn deze, die het Woord horen, en aannamen; maar de zorgvuldigheid van de wereld, en de verleidingen van de materialisme, verstikken het Woord en het wordt onvruchtbaar./
 • Ik weet uw werken, dat gij niet koud zijt, noch vurig; och, of gij koud waart, of vurig!
 • Zo dan, omdat gij lauw zijt, en niet koud noch vurig, Ik zal u uit Mijn mond braken.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *