De blokkade opheffen.

Spreuken 1: 20,23/ Openbaring 17: 1,2,6/ Openbaring 18: 3,4

 • De Opperste Wijsheid roept overluid daar buiten; Zij verheft Haar stem op de straten./
 • Keert u tot MIJN bestraffing; ziet, IK zal MIJN Geest u overvloedig uitstorten; IK zal MIJN Woorden u bekend maken./
 • En een uit de zeven Engelen, die de zeven schalen hadden, kwam tot mij, en heeft gezegd tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer, die daar zit op vele wateren;
 • met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij./
 • En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus.-/
 • Terwijl uit de wijn des toorn haar hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de handelaars der aarde rijk zijn geworden uit de kracht van haar weelde.
 • En ik hoorde een andere stem uit de hemelen, zeggende: Gaat uit van haar, MIJN volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen geen deel ontvangt.

Johannes 6: 44/14: 6,26/ 15: 26

 • Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, DIE Mij gezonden heeft, hem roept; en Ik zal hem opwekken op het laatste uur./
 • Jezus heeft gezegd..: Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven. Niemand kan tot de Vader komen, dan door Mij./
 • Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb./
 • Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der Waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

Romeinen 8: 1,8-11

 • Zo is er dan nu geen veroordeling voor degenen, die in Christus  Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest./
 • En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
 • Doch gij zijt niet naar het vlees aan het wandelen, maar naar de Geest, tenminste, als de Geest van God in u is. Maar zo iemand de Geest Die via Christus vanuit de Vader is, niet heeft, die heeft Hem niet.
 • En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om de zonden; maar de geest is vervuld door Gods Geest in leven om de gerechtigheid uit genade.
 • En indien de Geest van God, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal HIJ, DIE Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken, door ZIJN Geest, Die in u woont.

Conclusie, om de blokkade op te heffen van de eigen-wijsheid van het vlees?

Johannes 6: 63

 • De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreekt, zijn geestelijk en zijn het leven.

Spreuken 3: 5

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw wijsheid niet.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *