God op de eerste plaats stellen.

Het voorbeeld van Christus:

Johannes 13: 12-15

 • Als Hij dan hun voeten gewassen had, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en heeft gezegd tot Zijn discipelen: Verstaat gij, wat Ik u lieden gedaan hebt?
 • Gij noemt Mij Meester en Heere; en gij hebt gelijk, want Ik ben het.
 • Indien dan Ik, de Heere en de Meester bent, uw voeten gewassen hebt, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen.
 • Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gij ook doet.

Lukas 4: 18,19/ Markus 16: 15-18

 • De Geest van de HEERE is op Mij, daarom heeft HIJ Mij Gezalfd; HIJ heeft Mij gezonden, om de arme van geest het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken van hart zijn;
 • om de gevangenen in zonden te prediken vrijlating, en de blinden het zicht te geven, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des HEEREN./
 • En Hij heeft gezegd: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.
 • Die geloofd zal hebben, en in geloof gedoopt zal zijn, zal gezegend worden; maar die niet geloofd zullen hebben, zullen veroordeeld worden.
 • En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met vreemde talen zullen zij spreken,
 • slangen mogen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijk’s zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, opdat deze gezond zullen worden.

De boodschap aan Johannes de Doper:

Matthéüs 11: 4-6

 • En Jezus antwoordde en heeft gezegd tot de boodschappers: Gaat heen en boodschapt Johannes, hetgeen gij hoort en ziet:
 • De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en de arme van geest wordt het Evangelie verkondigd.
 • En gezegend is hij, die aan Mij niet geërgerd zal worden.

God op de eerste plaats stellen, via Jezus Christus, is niet een arts raadplegen, als men ziek is. Als men gezond wilt worden, moet men door handoplegging, Gods wil doen, om te genezen.

Een psychose, is bezeten zijn door de duivel. Het is niet de bedoeling dat men een psychiater raadpleegt om de desbetreffende persoon vol te pompen met medicijnen. Dit is precies wat de duivel wilt, een ziek persoon door medicijnen, een opgeblazen zombie maken.

Lukas 11: 20-26

 • Maar indien Ik door de vinger van God de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.
 • Wanneer een sterke gewapende man zijn hof verdedigd, zo is al wat hij heeft in vrede.
 • Maar als één daarover komt, die sterker is dan hij, en hem overwint, die neemt zijn gehele bewapening, waar hij op vertrouwde, en deelt zijn roof uit.
 • Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergaderd in Gods Geest, die verstrooit.
 • Wanneer een onreine geest van de mens uitgeworpen is, zo gaat hij door dorre plaatsen, op zoek naar rust, en als hij die niet vinden kan, zal hij tot zichzelf zeggen: Ik zal weder keren in mijn woning, waar ik uitgevaren ben.
 • En terugkomende, vindt hij het geheel schoon en netjes.
 • Dan gaat hij heen, en neemt met zich zeven andere onreine geesten, bozer dan hemzelf; en de mens, die zich niet op God heeft vertrouwd wordt erger dan voorheen.

1 Korinthe 2: 10-14

 • Doch God heeft het ons geopenbaard door ZIJN Geest; want de Geest Zelf onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God.
 • Want wie van de mensen weet, hetgeen van de mensen is, dan de geest van de mensen, die in hemzelf is? Alzo weet ook niemand, hetgeen van God is, dan de Geest van God alleen.
 • Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons uit God geschonken zijn;
 • Welke, wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegingen.
 • De natuurlijke mens ( zonder de Geest) begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God is; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *