Geen aanstoot geven.

Markus 12: 30,31

 • En gij zult de HEERE, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
 • En het tweede aan dit gelijk, is deze: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.

Wie is uw naaste?

Romeinen 8: 14

 • Want zovelen die er zijn, die door de Geest van God geleid worden, die zijn de kinderen van God.

Romeinen 14: 13-21

 • Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft.
 • Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf; dan dat degene iets acht onrein te zijn, dat is onrein.
 • Maar indien uw broeder om de spijs bedroeft wordt, zo wandelt gij niet meer naar de liefde. Verderf die niet om de spijs, voor welke Christus gestorven is.
 • Dan dat uw goed niet gelasterd wordt.
 • Want het Koninkrijk van God is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door de Heilige Geest.
 • Want die Christus in deze dingen dient, is God welbehaaglijk, en aangenaam voor mensen.
 • Zo laat ons dan najagen, hetgeen tot de vrede, en hetgeen tot de lering onder elkander dient.
 • Verbreek het werk van God niet om de spijs. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens, die met aanstoot eet.
 • Het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch iets, waaraan uw broeder zich stoot, of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is.

Matthéüs 18: 7

 • Wee de wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen ( om de loutering); doch wee de mens die de ergernis brengt!

De bestraffing tegen Petrus:

Matthéüs 16: 22,23

 • En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te corrigeren, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden.
 • Maar Jezus, Zich omkerende, heeft gezegd: Ga weg achter Mij, satan! gij zijt Mij een aanstoot, want gij bedenkt niet de dingen, die van God zijn, maar die van de wereld.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *