De Rust van het Nieuwe verbond.

Leviticus 23: 2

 • Zes dagen zal men het werk doen, maar op de zevende dag is de Sabbath der rust, een heilige samenkomst; geen werk zult gij doen; het is de HEEREN Sabbath, in al uw woningen.

Veel christenen hebben de zevende dag als rustdag ingesteld, het is zelfs landelijk ingevoerd met de jaren. Is het wel de bedoeling, dat christenen dat doen? Het was voor het oude Israël. Als deze christenen de Sabbath-rust doen, moeten ze ook dit doen:

Leviticus 19: 27

 • Gij zult de hoeken van uw hoofd niet rond afscheren, ook zult gij de hoeken van uw baard niet verderven.

Neen! christen doen dat niet, maar doen dingen naar hun eigen begeerlijkheden en wijsheid. En dat zelfs het oude Israël Gods wetten niet gehouden hebben, zullen de ongehoorzame christenen dat ook niet doen. God zei zelfs dat ZIJN volk Israël een hardnekkig volk is ( Ex.32:9; Jes.48:4).

In de tijd dat Jezus op aarde was, deed Hij dingen, die Joden afkeurde. Bij een gelegenheid gebeurde dit van een genezing op de Sabbath.

Johannes 5: 5-9,16,17

 • En aldaar was een zekere mens, die acht en dertig jaar ziek was.
 • Jezus, Die hem zag liggen, en wist dat hij een lange tijd lag, heeft tot hem gezegd: Wilt gij gezond worden?
 • De zieke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens, om mij te werpen in het badwater ( vers 2-5), wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder.
 • Jezus heeft gezegd tot hem: Sta op, neem uw draagbed op, en wandel.
 • En terstond werd de mens gezond, en nam zijn draagbed op en wandelde. En het was Sabbath op deze dag./
 • En daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen op de Sabbath deed.
 • En Jezus antwoordde hun: MIJN VADER WERKT TOT NU TOE, EN IK WERK OOK.

1 Korinthe 1: 20,23-25

 • Waar is de wijze? Waar is de Schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker van deze tijd? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt?/
 • -; doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden een ergernis, en de heidenen een dwaasheid;
 • maar nu, die geroepen zijn, beide, Joden en heidenen, prediken wij Christus, de kracht van God, en de wijsheid van God.
 • Want het dwaze van God is veel wijzer dan van mensen; en het zwakke van God is veel sterker dan van mensen.

Matthéüs 11: 27-30/ Hebreeën 4: 9-11

 • Alle dingen zijn Mij overgegeven van de Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader; noch kent iemand de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon openbaart.
 • Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u ware rust geven.
 • Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en GIJ ZULT RUST VINDEN VOOR UW ZIELEN.
 • Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht./
 • Er blijft dan een rust over voor het volk van God.
 • Want die ingegaan zijn in ZIJN rust, heeft ook van zijn ( oude) werken gerust, gelijk God van de ZIJNE.
 • Laat ons dan gelijk als God, de rust ingaan, opdat niet iemand in het voorbeeld van de ongelovigheid valt.

Wie de zondagsrust handhaaft, moet dan ook alle wetten handhaven. Maar die in Christus zijn, zijn ingegaan in Zijn rust, de rust van God. Want:

Jakobus 2: 10

 • Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *