Het gebed zoals God het wilt.

Matthéüs 22: 37

– En Jezus heeft gezegd: Gij zult liefhebben de HEERE uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Matthéüs 6: 7,8/ -/1 Korinthe 1: 10

– En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdele omhaal van woorden, gelijk de heidenen doen; want zij menen, dat zij door hun talrijke woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet wat gij nodigt hebt, voordat gij HEM bidt.

/ veel woorden gebruiken om God de Vader iets bekends te maken, heeft geen nut. Het leidt niet tot verhoring van het gebed. Dank God veel liever voor hetgeen HIJ ons schenkt./

– Maar ik vraag u broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in een dezelfde zin en een dezelfde gevoel.

Efeze 4: 17,18

– Ik zeg dan dit en betuig het in de HEERE, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed; verduisterd in het verstand, vervreemd zijn van het ware leven in God, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart,-

Spreuken 3:5-8

– Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw verstand en inzicht niet. Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken. Wees niet eigenwijs in uw wandel; vrees de HEERE en wijk van het kwade ( van uw kennis van goed en kwaad); het zal een medicijn zijn voor uw navel, en een bevochtiging voor uw beenderen.

Verloochenen.

Het Woord van God heeft het vaak over het verloochenen. Er zijn twee soorten verloochenen. Laten we er een van nemen. ( onderzoekt de Schrift).

Verloochenen= voor de gek houden.

– wie de Heilige Geest verloochend, zal nooit vergeven worden.

( wie de Heilige Geest voor de gek houdt, zal nooit vergeven worden).

– om te geloven, moet je jezelf verloochenen.

( om te geloven, moet je jezelf voor de gek houden).

Heilig zijn.

Leviticus 20: 7

– Daarom heiligt u, en weest heilig; want IK ben de HEERE, uw God.

Mattheüs 5:48/ Lukas 6:36

– Weest dan volmaakt broeders, gelijk uw Vader, DIE in de hemelen woont, volmaakt is./

– Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader, DIE barmhartig is.

1 Petrus 1:15,16/ Johannes 17:21

– Maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij heilig in al uw wandel; daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want IK ben heilig./

– Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn;-

Eerlijkheid.

Genesis 17: 1

– Als nu Abram negenennegentig jaar oud was, zo verscheen een Engel des HEERE aan Abram, en deze Engel heeft gezegd in de Naam des HEEREN: IK ben God, de Almachtige! Wandel voor MIJN aangezicht, en weest oprecht!

Ongehoorzaam zijn als een goddeloze.

Jeremia 5: 12,13/ 2 Timothéüs 4: 3,4

– Zij verloochenen de HEERE, en zeggen: HIJ is het niet, en ons zal geen kwaad overkomen, wij zullen noch zwaard noch honger zien. Ja, die profeten zullen tot wind worden, want het Woord is niet bij hen; hunzelf zal zo geschieden./

– Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijn van gehoor, zullen zij voor zichzelf voorgangers vergaderen, naar hun eigen leerinstellingen. En zullen hun gehoor van de echte waarheid afwenden, en zullen zich verleiden tot leugens.

Titus 1: 16

– Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen HEM met hun werken, dat zij zo gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.

Het Koninkrijk van God.

 

De zondag is voor velen de dag om naar de kerk te gaan, om God te eren. Een kerk is in feite de mensen zelf. Om God te eren, moeten zij dat doen in hun wandel en geweten. Een gebouw is ervoor dat zij de kennis van God leren, om het met het geleerde stof, het weer uit te breiden. Mensen die elke zondag naar de kerk gaan, jaren lang, blijven maar leren, zonder er wat mee te doen.

wat zegt bijbel wat we moeten doen? Markus 16: 15

– En Jezus heeft gezegd: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

er staat niet: blijft in uw Gemeente. Maar gaat heen in de gehele wereld, predikt!

Heilige Geest voor iedereen.

Matthéüs 16: 17,18

– En Jezus, antwoordde, en heeft gezegd tot Simon Petrus: Gezegend zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar Mijn Vader, DIE in de hemelen woont. En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, op deze petra zal Ik Mijn Gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen deze Gemeente niet overweldigen.

Handelingen 13: 46,47/ 15: 8,9

– Paulus en Bárnabas, vrijmoedigheid gebruikend, hebben gezegd: Het was nodig, dat tot u ( het volk Gods ) eerst gesproken zou worden; doch gij hebt het verstoten, en hebt uzelf het eeuwige leven niet waardig geoordeeld, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste van de aarde./

– En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gegeven de Heilige Geest, gelijk ook ons; en heeft geen onderscheidt gemaakt tussen ons (Joden ) en hen (heidenen), gereinigd hebbende hun harten door het geloof.

Johannes 14: 26

– De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken, alles, wat Ik u gezegd heb.

Spreuken 1: 23

Keert u tot MIJN kastijding; ziet, IK zal MIJN Geest u overvloedig uitstorten; IK zal MIJN Woorden u bekend maken.

 

Jagen naar de volmaaktheid.

Wie in het geloof is als christen, moeten werken aan het geloof. Wie denkt, Jezus Christus in hun hart te hebben, horen niet te denken dat het genoeg is, dat is gelijk zijn als de dwaze maagden.

Jakobus 2: 20,26

– Maar wat wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?/ Want gelijk het lichaam zonder een geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

Matthéüs 25: 3,4

– Die dwaas zijn, haar lampen genomen hebbende, namen geen olie met hun lampen. De wijze namen wel olie in de vaten, met haar lampen.

Filippenzen 3: 14,12

– Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter mij is, strek ik mij hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs die ik door God geroepen ben, de prijs die van boven is in Christus Jezus./  Niet dat ik het reeds ontvangen heb, of alreeds volmaakt ben; maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mag, waartoe ik door Christus Jezus ook gegrepen ben.