Het doorn in iemands vlees.

2 Korinthe 12: 6-9

– Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik hou mij daarvan af, opdat niemand van mij denkt boven hetgeen hij ziet, hoe ik ben, of van mij hoort.

– En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.

– Hiervoor heb ik de HEERE driemaal gebeden in Jezus Naam,, opdat deze satan van mij zou wijken.

– En HIJ heeft tot mij gezegd, via de Geest: MIJN genade is u genoeg; want MIJN kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht, de Heilige Geest, via Jezus Christus in mij woont.

Romeinen 7: 23-26

– Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn vlees is.

– Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods?

– Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.

– Zo dan, ik zelf dien wel met mijn gemoeds de wet van God, maar het vlees doet de wet der zonde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *