Heilige Geest voor iedereen.

Matthéüs 16: 17,18

– En Jezus, antwoordde, en heeft gezegd tot Simon Petrus: Gezegend zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar Mijn Vader, DIE in de hemelen woont. En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, op deze petra zal Ik Mijn Gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen deze Gemeente niet overweldigen.

Handelingen 13: 46,47/ 15: 8,9

– Paulus en Bárnabas, vrijmoedigheid gebruikend, hebben gezegd: Het was nodig, dat tot u ( het volk Gods ) eerst gesproken zou worden; doch gij hebt het verstoten, en hebt uzelf het eeuwige leven niet waardig geoordeeld, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste van de aarde./

– En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gegeven de Heilige Geest, gelijk ook ons; en heeft geen onderscheidt gemaakt tussen ons (Joden ) en hen (heidenen), gereinigd hebbende hun harten door het geloof.

Johannes 14: 26

– De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken, alles, wat Ik u gezegd heb.

Spreuken 1: 23

Keert u tot MIJN kastijding; ziet, IK zal MIJN Geest u overvloedig uitstorten; IK zal MIJN Woorden u bekend maken.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *