Het gebed zoals God het wilt.

Matthéüs 22: 37

– En Jezus heeft gezegd: Gij zult liefhebben de HEERE uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Matthéüs 6: 7,8/ -/1 Korinthe 1: 10

– En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdele omhaal van woorden, gelijk de heidenen doen; want zij menen, dat zij door hun talrijke woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet wat gij nodigt hebt, voordat gij HEM bidt.

/ veel woorden gebruiken om God de Vader iets bekends te maken, heeft geen nut. Het leidt niet tot verhoring van het gebed. Dank God veel liever voor hetgeen HIJ ons schenkt./

– Maar ik vraag u broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in een dezelfde zin en een dezelfde gevoel.

Efeze 4: 17,18

– Ik zeg dan dit en betuig het in de HEERE, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed; verduisterd in het verstand, vervreemd zijn van het ware leven in God, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart,-

Spreuken 3:5-8

– Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw verstand en inzicht niet. Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken. Wees niet eigenwijs in uw wandel; vrees de HEERE en wijk van het kwade ( van uw kennis van goed en kwaad); het zal een medicijn zijn voor uw navel, en een bevochtiging voor uw beenderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *