Bekeren uit de zonde.

De zonde is de ongerechtigheid ( 1 Johannes 3:4)

Een ieder, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.- 1 Joh. 3:4.

Als wij van onze zonde vergeven willen worden, om niet de tweede dood in te gaan, moeten we Handelingen 2:38 navolgen.

Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Autoriteit van Jezus Christus, tot vergeving van uwe zonden, gij zult voorzeker de gave des Heiligen Geestes ontvangen, na uw innerlijke bevestiging van het geloof.

Heb het geloof als een volgeling van Christus.

Jesaja 55: 1/ 1 Timóthéüs 6: 12/ 1 Petrus 5:6,7

O alle gij dorstigen( naar gerechtigheid)! komt tot de wateren( van gerechtigheid), en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, tot waar gij ook geroepen zijt, en de betrouwbare belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat HIJ u verhogen kan op ZIJN besloten tijd. Werpt al uw zorgen op HEM, want HIJ verlangt voor u te zorgen.

Gods genade, voor wie?

Voor wie is God genadig? Voor degenen die God in hun leven willen toelaten. Die op God vertrouwen, en niet op de menselijkheid.

Wat zegt God ZELF?

Exodus 33: 19

…. IK zal genadig zijn, wie IK zal genadig zijn, IK zal MIJ ontfermen, over wie IK MIJ ontfermen zal.

Het is God ZELF, DIE het gaat beslissen.

Wat horen wij dan te doen om ZIJN genade op het einde te kunnen beërven?

Filippenzen 3: 8-14

– Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik alle dingen schade gerekend heb, en acht als drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.

En in Hem gevonden wordt, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, uit de werken der wet, maar door de werken uit het geloof, door Jezus Christus, namelijk de rechtvaardiging, die uit God is door het geloof; opdat ik Hem ken, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap van Zijn lijden gelijkvormig wordt; of ik enigszins mag komen tot de wederopstanding der doden.

Niet dat ik het alreeds gekregen heb, of alreeds volmaakt ben; maar ik jaag er naar, dat ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.

Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter mij is, strek ik mij hetgeen voor mij is, jaag ik naar het hemelse wit, tot het loon der roeping van God, die van boven is in Christus Jezus.

De kastijding van God.

Wanneer een ouder en kind opvoed, zal die ouder de wil van het kind laten doen? Als het een verstandige ouder is, zal ie het zeker niet doen! En als dat kind toch zijn wil krijgt, wat komt er dan van terecht? Een zelfzuchtig mens zal het zeker worden.

Wanneer God de mens roept door profeten en zelfs ZIJN Zoon, hoe bepaald HIJ dan ZIJN wil? Mogen wij dan onze eigen wil blijven doen, of luisteren we naar HEM? En wanneer wij ongehoorzaam blijven, zal HIJ ons dan genadig zijn op de oordeelsdag?

God corrigeerd ons, als wij een misstap zetten, door een veroordeling in het hart te geven, mits wij ZIJN Geest in ons hebben. Luisteren wij dan naar die veroordelend hart?

1 Johannes 3: 18-22

– Geliefde broeders, laat ons niet liefhebben met het woord of de tong, maar door daad en waarheid. En hieraan kennen wij, dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor HEM. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en HIJ kent alle dingen. Geliefde broeders! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God; en zo wat wij bidden, ontvangen wij van HEM, terwijl wij ZIJN geboden bewaren en doen, hetgeen behagelijk is voor HEM.

 

Hebreeën 12: 7,9

– Indien u de kastijding verdraagt, zo zijt  gij kinderen van God; maar indien u geen kastijding verdraagt, zo zijt gij bastaarden, en geen kinderen van God.

God ziet alles. Wie ZIJN wil niet doet, is ongehoorzaam.

Job 5: 17,19

Zie, gezegend is de mens, die God kastijd; daarom verwerpt de kastijding van de Almachtige niet.- In zes benauwdheden zal HIJ u verlossen, en in de zevende zal het kwaad u niet aanroeren.

Begrip door Heilige Geest.

Jesaja 32: 1-3/ Jesaja 29: 18

– Ziet, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht. En Die Man zal zijn als een verberging tegen de wind, en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En de ogen van de bekeerden, die zien, zullen niet terugzien, en de oren van deze, die horen, zullen opmerken./ En in die  dagen zullen de doven horen de woorden van het Boek; en de ogen van de blinden, komen uit de duisternis, zij zullen zien.

Om te verstaan de woorden van het Boek, moet gedaan worden met Heilige Geest.- Joh. 3:3

1 Petrus 1: 15,16

maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij heilig in al uw wandel in de Geest; daarom dat er in het Boek staat: Zijt heilig, want IK ben heilig.

De zelf-verzekerde christen.

Matthéüs 7: 22,23/ Lukas 13: 26-28

Velen ( christenen) zullen te dien ( oordeels ) dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? Alsdan zal Ik ( Jezus Christus) hun openbaar aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, in wie de ongerechtigheid aan het werken is./ Alsdan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid het avondmaal gegeten, en Gij hebt ons geleerd in onze straten. En dan zal Hij hun zeggen: wijkt van Mij af, al gij werkers van ongerechtigheid! Aldaar zal dan zijn verdriet en teleurstelling, wanneer gij zult zien Abraham, Izak, Jakob, en al Gods profeten in het Koninkrijk Gods, maar u zijt dan buiten geworpen, buiten de heerlijkheid Gods.

1 Johannes 4: 1,6

– Geliefden, gelooft niet een iedere leraar, maar beproeft de leraars, of zij werkelijk uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.- Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons; wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de Geest der Waarheid, en de geest der dwaling.

Weest serieus met God bezig door Jezus Christus, doet de wil van God. U wilt toch niet te schande komen op de oordeelsdag? Als u zo zelf-verzekerd bent dat u het haalt, maar eindigt aan de schandpaal.

Zorg dat u vurig bezig bent met God, uw verlosser door Jezus Christus.

Openbaring 3: 15,16

Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! Nu dan, omdat gij lauw zijt, noch koud, noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

 

De redding in Jezus Naam.

Romeinen 7: 14

– Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar we zijn verkocht onder de zonde.

Johannes 15: 1,2

– Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt HIJ weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt HIJ, opdat zij meer vrucht draagt.

Wandelen in de Geest.

Matthéüs 7: 19 > 14

– Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. >

– De poort is nauw, en het pad is smal, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze zullen vinden.

De dood wordt vernietigd.

Jesaja 65: 17/ Openbaring 21: 4

– Want ziet, IK schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, de gedachten zullen zelfs niet in het hart opkomen./ En God zal alle tranen van hun ogen wegdoen; en de dood zal er niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen moeite zal er meer zijn; want de eerste dingen zijn voorbij gegaan.

Voor wie?

Openbaring 21: 7

Die overwint, zal alles beërven; en IK zal hem een God zijn, en hij zal MIJ een zoon zijn.

Openbaring 20:14 > En de dood en het dodenrijk werden geworpen in de poel van vuur; dit is de tweede dood.