Namaak christenen.

1 Johannes 2: 18,19

– Kleine kinderen, het is de laatste uur; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook vele antichristen geworden; waaruit wij bekennen, dat het de laatste uur is. Zij zijn vanuit ons oogpunt gegaan, maar zij zijn uit ons niet; want indien zij uit ons waren, zo zouden zij in de ware leer van Christus gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij openbaar zouden worden, dat zij niet allen uit ons zijn.

wie zijn deze antichristen dan?

2 Timothéüs 4: 3,4

– Want de tijd komt en is nu, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kietelig van gehoor, zullen zij voor zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot leugens.

er is maar één waarheid!

Galaten 1 vers 8 benadrukt dat, zo wie een andere evangelie predikt, die zij vervloekt.

Galaten 1: 8

– Doch al ware het, dat wij, of een Engel uit de hemelen u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen in de Evangelieën staat, die wij verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Matthéüs 7: 22,23

Velen zullen op de oordeelsdag tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openbaar zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van mij, gij, die de ongerechtigheid onderhoudt!

 

 

 

De ware liefde van God.

Johannes 13: 34,35/ 15: 10

Liefde ontvangen door de Heilige Geest.

– Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkaar liefhebt, gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkaar liefhebt. Hieraan zullen de anderen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijn, zo gij liefde onder elkaar hebt./ Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven ; gelijkerwijs Ik de geboden van Mijn Vader bewaard heb, en blijft in ZIJN liefde.

Is het licht duisternis?

2 Korinthe 6: 14,15

– Trekt niet een andere juk aan met de ongelovigen; want welk deel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En welke samenstelling heeft Christus met een afgod, of welk deel heeft de gelovige met de ongelovige?

Wie het Evangelie niet geheel geloofd, is ook een ongelovige.

1 Korinthe 6: 4-7

– Zo gij dan rechtszaken hebt, die dit leven aangaat, zet die daarover, die in de Gemeente het minst geacht zijn. Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet één, die zou kunnen oordelen tussen de broeders in de Heer? Maar de ene broeder gaat met de andere broeder naar de rechtbank, en dat bij de ongelovigen. Zo is er dan nu geheel gebrek onder u, dat gij met elkaar in rechtszaken beland. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?

Matthéüs 10: 34,39

Jezus heeft gezegd:

– Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard./ Die zijn ziel zal winnen, die zal het verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijn wil, zal het winnen.

 

Wie overwint!

De toekomst.

Wie zal de overwinning behalen van dit samenstel van dingen? Wie zorgt ervoor de eindstreep te voleindigen, om  van de boom des levens te eten?

Openbaring 2: 7

– Wie oren heeft, die hoort wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Wie overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

Wie doet de werken van het geloof?

Filippenzen 4: 8,9

– Voorts, broeders, al wat waarlijk is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt dat; hetgeen gij ook geleerd ( uit het Woord), en ontvangen ( gave des Heiligen Geestes), en gehoord ( door predikers van het Woord), en in mij ( Paulus) gezien hebt, doet dat; en de God van vrede zal met u zijn.

1 Timothéüs 6: 12

Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

Wie denkt het beter te bedenken dan wat Jezus ziet, moet zich bewust zijn wat hij of zij bedenkt.

Openbaring 3: 15-19

– Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch vurig; och, of gij koud waart, of vurig! Zo dan, omdat gij lauw zijt, noch koud noch vurig, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. Want gij zegt: ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb in geen ding gebrek; gij weet echter niet, dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Ik raad u aan, dat gij van Mij koopt goud, beproefd gekomen uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en met witte klederen ( Openb.7:14) bekleed moogt worden, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt ( Matt.25:1-13); en zalf uw ogen met ogenzalf ( Joh.3:5/ Hand.2:38), opdat gij zien moogt. Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.

Weest niet altijd een baby.

Wie in Christus komt, is de melk deelachtig, want hij is een baby. Dan is de kennis en wetenschap in geestelijkheid belangrijk totdat hij de vaste spijs eet, de kennis van God. Maar wanneer iemand allang de vaste spijs van node heeft, waarom blijft die persoon de melk deelachtig? Zij zijn de kerkje spelers.

Hebreeën 5: 12,13

– Want gij, daar gij leraars hoort te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van node, dat men u leert, welke de eerste beginsel zijn van de woorden Gods; en gij zijt geworden, als die de melk van node heeft, en niet de vaste spijs. Want een ieder, die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind. Maar de volwassenen de vaste spijs, die door de gewoonheid hun zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide, het goed en het kwaad.

Beginnen in de leer van Christus als baby, die de melk deelachtig is.

1 Korinthe 3: 1-3

– En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij kon het nog niet verdragen; ja, gij verdraagt het ook nu nog niet. Want gij zijt vleselijk; want terwijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij dan niet vleselijk, en wandelt gij dan niet naar de natuurlijke mens?

Romeinen 8: 5/ 1 Korinthe 2: 14

Want die naar het vlees zijn, bedenken wat het vlees is; maar die naar de Geest wandelt, bedenkt zich dat van de Geest is./ Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk te onderscheiden is.

 

Opdracht van Jezus: Verkondigen.

Dit is de opdracht voor elke christen, om het Koninkrijk van God te vullen.
Kerkje spelen is geen excuus.

Hoe waarschuwt God ons, als wij dit niet doen?

Ezechiël 33: 8/ Ezechiël 3: 20,21

– Als IK tot de goddeloze zeg: O goddeloze, gij zult de dood sterven! en gij spreekt niet, om de goddeloze van zijn verkeerde weg te bekeren tot God; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal IK van uw hand eisen./ Als ook een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afkeert, en onrecht doet, en IK een aanstoot voor zijn aangezicht leg, hij zal sterven; en omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven, en zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal IK niet gedenken; maar zijn bloed zal IK van uw hand eisen. Doch als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt; hij zal zeker leven, omdat gij hem gewaarschuwd hebt; zo hebt gij uw ziel bevrijd.

Ergert uw broeder niet.

Wie in de HEERE zijn, zijn één met God en Jezus Christus.- Johannes 17:18-23.

Daarom is het ten zeerste belangrijk dat wij elkander de zonde vergeven, en elkaar niet ergeren, want:

Ergert de minste broeder niet, dan is het beter om zelfmoord te plegen, dan te wachten op de oordeelsdag, want:
Waarom zou u schade lijden, terwijl je blijft leven, want:
Wat is het beter dan te doen? Uw hart sluiten? Net doen of er niets aan de hand is?
Waarom zou u uzelf dat negeren?
Accepteer uw broeder, verdraag hem. Want u wilt niet bij deze volgende tekst passen.

Laster tegen de Heilige Geest.

Degenen die de Heilige Geest ontvangen hebben, vertegenwoordigen de Heilige Geest.

Lastering tegen de Heilige Geest, dat is tegen een persoon zijn die de Heilige Geest heeft. De tekenen van de gelovigen, die de Heilige Geest heeft wordt vermeld in Markus 16 vers 16 tot 18. Als die persoon de gave van de Heilige Geest daadwerkelijk heeft, is het oppassen!

Een voorbeeld van lastering tegen de Heilige Geest staat in Handelingen 5: 1-11. Hier een paar versen uit dit verslag.

Handelingen 5:

De leugen: vers 1-3

– Een zekere man, met name Ananias, en zijn vrouw Saffira, verkochte een stuk grond; en onttrok van de prijs, met medeweten van zijn vrouw; en hij bracht dit deel voor de voeten van de apostelen. En Petrus zei tegen Ananias: Waarom heeft de satan uw hart verleid, dat gij de Heilige Geest zoudt beliegen, en een deel van de prijs van het land zoudt onttrekken?-

Ananias was een medechristen, en hij loog tegen Petrus, die in één Geest was met Ananias. De vrouw van Ananias was dat ook. Wat gebeurde er toen?

De straf:

vers 4,5

– ( Petrus had gezegd:) Hoewel gij het verkocht had, was het niet in uw macht? Wat is het dan, dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet belogen, maar God. En Ananas, deze woorden gehoord had, viel terstond neer en gaf de geest. En er kwam grote vrees over de Gemeente, die dit hoorden.-

Later was hetzelfde lot aan zijn vrouw bezegeld..

Zo, wanneer iemand een onrechtvaardige daad tegen een geestvervulde persoon doet, ook al sterft die persoon niet gelijk, dan zal het in eeuwigheid niet vergeven worden.

De wederkomst van Jezus Christus.

De Zoon van God was de eerste keer op aarde als mens, de tweede keer, Zijn wederkomst, zal Hij in Gods heerlijkheid en kracht komen. Dit zal geschieden in de grootste verdrukking van de mensheid.

Matthéüs 24: 21,22

– Want alsdan zal er een grote verdrukking komen, zo hoedanig groot, dat het de eerste keer zal wezen, sinds er mensen op aarde zijn, en daarna niet meer zal zijn. En wanneer deze dagen niet ingekort worden, geen levende ziel zou behouden worden; maar om de wil van de uitverkorenen Gods zullen deze dagen verkort worden.

24-27

– In deze zware tijd zullen valse christenen en valse leraars opstaan, en zullen grote tekenen en wonderen doen, alzo zullen zij proberen ( indien het mogelijk zou zijn) ook de uitverkorenen Gods te misleiden. Ziet, Ik heb het u voorzegd! Zo zij dan tot u zullen: ziet, Hij is in de woestijn; gaat niet zien; ziet, Hij is in de binnenkamers; gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten tot het westen, alzo zal de verschijning van de mensen Zoon zijn.

29-31

– En tijdens de grote verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen als het ware van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan, wanneer dit geschied, zal in de hemel verschijnen dat teken van de mensen Zoon; en dan zal al wie dat ziet, die op aarde woont, met verbazing emotioneel wenen, en zullen de Zoon van God zien, komende in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En de Zoon zal Zijn Engelen uitzenden met een bazuin van oorverdovend geluid, en Zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen vanuit de vier windstreken, van het ene uiterste tot het andere uiterste der aarde.

Weest geen vijand van Christus.

Veel christenen  nemen Johannes 3:16 in hun hart voor, dat iedereen behouden zal, als men alleen maar geloof stelt in Jezus Christus.

Men zal alleen behouden worden als men een dader van het Woord is.

Filippenzen 3: 17-20

– Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders; van deze soort mensen heb ik u vele malen gewaarschuwd, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van Christus zijn; welke einde is het verderf, bij deze is God hun buik, en bij deze is de heerlijkheid in hun schande, wie aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.

Jakobus 3: 13-15

– Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijst uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in iuw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van boven komt, maar is aards, natuurlijk, duivels.

Jakobus 4: 8-10

– Nadert rot God, en HIJ zal tot u naderen. Reinigt de handen,  gij zondaars, zuivert uw harten, gij dubbelhartigen! Gedraagt u als ellendigen, en treurt en weent; uw lachen wordt veranderd in treuren, en uw blijdschap in droefheid. Vernedert u voor de HEERE, en HIJ zal u verhogen.