Vissers van mensen zijn.

Matthéüs 28: 18-20

Jezus heeft gezegd:

– …Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde ( Jes.9:5,6). Gaat dan heen, onderwijst al de volken, de gelovigen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleindiging deze wereld. Amen.

Matthéüs 4: 19

– En Hij heeft gezegd tot Zijn volgelingen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken.

Is een christen een stilzitter? Neen, een verkondiger.

1 Johannes 4: 18,19

– Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want die vreest, heeft pijn, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

2 Timothéüs 1: 7,8

– Want God heeft ons niet gegeven een geest van vrees, maar van kracht ( door ZIJN Geest), en de liefde, en de gematigdheid. Schaam u dan niet de getuigenis van onze Heeren, noch van mij ( Paulus), die Zijn gevangene is; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht van God;-

 

 

Eensgezindheid in Christus.

Efeze 4: 10-12/1 Korinthe 12: 29-31

– Die neergedaald is, is Dezelfde, Die opgevaren is verre boven alle hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou. En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; tot de volmaking van de heiligen, tot het werk van de bediening, tot opbouwing van het Lichaam van Christus;-/ Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? Hebben zij allen de gaven van gezondmaking (Mark.16:15-18)? Spreken zij allen met tongentaal ( 1 Kor.14:38)? Zijn zij allen uitleggers van de tongentaal ( 1 Kor.14:26-33)? Doch ijvert naar de beste gaven;-

( Ja, ijvert naar de beste gaven. Ga niet niets doen, we kunnen alle gaven doen. Dat zijn de tekenen van de gelovigen)

Het gehele Lichaam van Christus zijn velen leden, hebbende dezelfde functie tot opbouwing. – 1 Kor.12:13-18

Jezus volgen.

Matthéüs 26: 39

– Een weinig voort gegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk GIJ wilt.

Jezus was zo beangstigt voor hetgeen Hij moest ondergaan, dat Hij moest lijden en aan het kruis moest sterven als loskoopoffer voor de zonden van de gehele mensheid. Hij wilde daar van afzien, maar Hij besloot het om het aan Zijn Vader, de HEERE God de Almachtige over te laten. Om te bevestigen Gods wil te doen.- Joh. 6:38

Jezus Christus deed wat God van Hem behaagde. Zo moeten wij dat ook doen, zoals Jezus. Gods wil doen! Eigenlijk moeten wij dat niet als christen, maar wij willen dat. Waarom? De liefde van God, voor onze medemens, dringt ons, dat ook onbekeerde mensen het Koninkrijk van God mogen binnengaan door het Evangelie te verkondigen.

Het gebod van Jezus Christus, aan Zijn volgelingen.

1 Petrus 2: 21

– Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nagelaten, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;-

 

De uitverkorene in Christus.

Wie in Christus zijn, wandelen in de Geest van God.

Handelingen 11: 15-17

– En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin ( op het Pinksterfeest). En ik werd gedachtig aan het woord van de Heere Jezus, hoe Hij had gezegd: Johannes doopte wel met water, maar gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Indien dan God hun deze evengelijke gave van de Geest gegeven heeft, gelijk als ons, wie in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch, die de HEERE God kon weren?

Romeinen 6: 4

– Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in Zijn dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van God de Vader, alzo dat ook wij in nieuwheid van het nieuwe leven wandelen zouden.

Rechtvaardig verklaard.

Psalm 14: 2,3

– De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensen, om te zien, of iemand verstandig was, die God zocht. Zij zijn allen afgeweken, tezamen zijn zij stinkend geworden; er is niemand, die goed doet, ook niet één.

1 Johannes 1: 8-10

– Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, HIJ is getrouw en rechtvaardig, dat HIJ ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij God tot een leugenaar, en ZIJN woord is niet in ons.

Jakobus 2: 10

– Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle.

Daarom: God zal ons rechtvaardig verklaren als wij het offer van Jezus aanvaarden, God zal ons genadig zijn.

Handelingen 2:38/ Hebreeën 8:12,13

– …Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en u zal ontvangen de gave van de Heilige Geest./ Want IK zal hun ongerechtigheid genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal IK niet meer gedenken. Als HIJ zegt: Een nieuw verbond, zo heeft HIJ het eerste oud gemaakt; wat nu oud gemaakt is, zal verdwijnen.

2 Korinthe 5: 17

– Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is geheel nieuw geworden.

Door genade zijn wij rechtvaardig verklaard. Maar past op! Blijft in Christus. We kunnen maar één keer van het offer gebruik maken.

Hebreeën 6: 4-6

– Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn,  en gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten van de toekomst ervaren hebben, en afvallig worden, die, zeg ik u, wederom tot bekering komen, als welke zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.

De vrijheid.

De vrijheid in de Geest.

Galaten 5: 16,13

– En ik zeg: Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerte van het vlees niet./ Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt deze vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.

Wat is het dan, om elkaar door de liefde te dienen? Efeze 2: 18-20

– Want door Jezus hebben wij beiden ( Israël en het geestelijk Israël) de toegang door één Geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen, en huisgenoten van God; gebouwd op het fundament van de profeten en apostelen, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;-

For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men– as free, yet not using liberty as a cloak for vice, but as bondservants of God.

De HEERE uw God, is één God.

Psalm 119: 137,138

– HEERE! GIJ zijt rechtvaardig, en al UW oordelen is recht. GIJ hebt de gerechtigheid van UW getuigenissen, en de Waarheid ten hoogste geboden.

Johannes 10: 17, 21-23, 36,37

– En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe ( ook op de Sabbath), en Ik werk ook./ Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, zolang God het wilt. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven; opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, DIE de Zoon gezonden heeft.( Joh.14:6)/ Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes ( de doper); want de werken, die de Vader Mij gegeven heeft, om die te volbrengen, deze werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft. En de Vader, DIE Mij gezonden heeft, DIE heeft ZELF van Mij getuigd. Gij hebt ZIJN stem ooit gehoord, noch ZIJN gedaante gezien.

Openbaring 22: 12-17

– Zie, Ik kom haastig en Mijn loon is met Mij, om een ieder te vergelden, gelijk het werk die hij in het geloof gedaan zijn. Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. Gezegend zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht is aan de boom van het leven, en zij door de twaalf poorten mogen ingaan in de heilige Stad. Maar buiten deze Stad, zullen zijn de honden, de tovernaars, de hoereerders, de afgodendienaars, en een ieder, die de leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb Mijn Engel gezonden om u van deze dingen te getuigen in Gods Gemeente. Ik ben de Wortel van het geslacht David, de blinkende Morgenster. En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zeggen op hun beurt: Kom! En wie dorst heeft, kom maar; en wie echt wilt, neem het water van het leven om niet.

Geef God ZIJN eer.

Filippenzen 4: 8,9

– Voorts broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt dat in uw hart; hetgeen gij geleerd, ontvangen en opgemerkt heeft  van de apostelen, en in mij begrepen hebt, doet dat evenzo; en de God van ware vrede zal met u zijn.

Johannes 15: 16

Jezus heeft gezegd:

– Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb gezegd, dat gij zoudt heengaan en vrucht gaat dragen, en dat uw vrucht blijft; opdat, zo wat gij van de Vader vraagt in Mijn Naam, HIJ u dat geven zal.

De vruchten van de Geest, die moet eerst komen, …
Joh.3:5
Geboren worden uit water en Geest, want door de Geest wandelen, is vrede en leven. Het vlees brengt enkel dood.
Romeinen 12:15

Christen zijn!

Als er 10 christenen waren op de gehele aarde die Gods wil op de juiste wijze volgen, waarom zijn er dan vele verschillende kerken, gemeenten en zalen? Wordt het niet de hoogste tijd om eenheid te hebben, zoals God dat wilt?

Als men in een kerk zit, die het idioom van God niet geheel navolgt, wordt het dan niet tijd om eruit te stappen?

Moeten we in een kerk zitten waar het gezellig is, maar dat het geheel aan het verrotten is, of het gehele deeg verzuurd is?

Is het verstandig om het op ons eigen manier een kerk te sturen, ipv hoe God het bepaald?

Is God niet de grote Geneesheer, waarom gaan ” gelovige” mensen eerder naar een arts? Is dat niet, God op de 2e plaats zetten? Heeft God niet de Geest vervulde christen de gave gegeven, door het ontvangen van de Heilige Geest, om zieken de handen op te leggen, zodat zij gezond worden door geloof?

( Markus 16:18/ Spreuken 3: 5-7)

Wie in Jezus Christus gelooft, moet vertrouwen hebben dat door handoplegging genezing plaatsvind.

De ongehoorzame christenen en de goddeloze, die op de brede weg wandelen, zal de toorn van God ondervinden.

God is liefde, alleen voor degene die HEM echt gehoorzaam zijn. Dus dat geld niet voor half gebakken christenen. Wie echt geloofd, zal welkom heten bij God, wie meer vertrouwen heeft in de wereld, is een vijand van God. ( Romeinen 8: 6-8)

Ik zou niet graag in de schoenen willen staan, van ongehoorzaamheid aan God.

Het teken van de kinderen Gods.

De tekenen van de gelovigen, die in Markus 16: 16-18 staat beschreven, zijn de tekenen van de kinderen van God. Een hoorbare teken is de tongentaal, die bedoelt is om de desbetreffende persoon in contact met Gods Geest, zichzelf op te bouwen in een geestelijke tempel en te wandelen in de Heilige Geest. – 1 Kor.14:1-4/ Rom.8:1-14/ Hand.2:38/ Joh.3:5-7

Wie deze tekenen niet heeft, wordt vergeleken met de dwaze maagd in Matt.25:1-13. De wijze maagd komt in het Koninkrijk van God, God heeft behagen aan die persoon, ZIJN kind.