Werkelijk geloven!

Matthéüs 14: 25-31

– Ter vierde wake van de nacht kwam Jezus af tot Zijn discipelen, wandelende op het water van de zee. En toen de discipelen Hem zagen, werden zij ontroerd, omdat zij Hem op het water zagen wandelen, en zeiden tot elkaar: het is een spooksel! En zij schreeuwde van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: Weest goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet. En Petrus antwoordde Hem, heeft Hem gezegd: Heere! indien Gij het zijt, zo ontbied mij tot U te komen op het water. En Jezus gebood: Kom. En Petrus klom vanuit het schip, en wandelde op het water, om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, en de baren van de zee, werd hij bevreesd, en hij begon te zinken, schreeuwde het uit, zeggende: Heere, behoud mij, want ik zink! En Jezus, terstond de hand uitstrekkende, greep hem aan, en heeft tot hem gezegd: gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld?

Geloven is vertrouwen in hetgeen men gevraagd heeft of doet. Wanneer iemand geloofd: houdt het vast, niet twijfelende.

Want wie geloofd…..

Jakobus 1/ 6,7

– Dat hij het begeerd in vertrouwen, niet twijfelende; want wie twijfelt, is als een baar der zee gelijk, door de wind op- en neergeworpen. Want die mens meent niet, dat hij iets zal ontvangen van de Heere uit geloof.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *