Gehoorzaamheid aan God.

Gehoorzaam zijn aan God, is geheel vertrouwen op God. Als God iets bepaald, is het geen optie om er zelf een draai aan te geven, wat goed of kwaad is. Een voorbeeld van Uza, die dacht een goede daad te doen:

2 Samuël 6: 4-7

– Toen zij de nieuwe wagen uit het huis van Abinádab, dat op de heuvel is, met de ark Gods, wegvoerden, zo ging Ahío voor de ark heen. En David en het gehele huis van Israël speelden voor het aangezicht des HEEREN, met allerlei snarenspel van dennenhout, alsook met harpen, luiten, trommels, ook met schellen en cimbalen. Als zij nu kwamen tot aan Nachons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods, en hield ze tegen, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toorn des HEEREN tegen Uza, en HIJ sloeg hem aldaar, om deze onbedachtzaamheid; en Uza stierf aldaar bij de ark Gods.

Zo zijn er ook vele mensen die zeggen in God te geloven, maar eigenlijk HEM ongehoorzaam zijn. Daar zij het liever op hun eigen manier doen dan op Gods manier. Met het motto: we mogen toch wel genieten van het leven, of, we verdienen toch wel vakantie? In plaats van het verkondigen van het Evangelie aan de onbekeerden.

2 Petrus 2: 12,13/21,22

– Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden; en zullen het loon krijgen van de ongerechtigheid, wanneer zij dagelijks hun weelde in vermaak achten, zij zijn vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn;-( Gal.1:10)

– Want het ware hun beter geweest, dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, die gekend hebbende, afgekeerd zijnde van het heilige gebod ( om te prediken), dat hun was overgegeven ( door Christus). Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: de hond is teruggekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en het gewassen varken tot de omwenteling in het slijk.

Wat moeten gelovigen dan doen, om God blij te maken?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *