Gods uitverkorenen.

De geest-vervulde gelovigen, de kinderen van God, kunnen hetzelfde zeggen, als Jezus Christus, dat zij de werken van de duivelen verbreken zullen.

MACHT over duivelen- Markus 16:16

Romeinen 8:14
1 Korinthe 2: 5-9 – opdat uw geloof niet zou zijn in menselijke wijsheid, maar in de kracht Gods.
Het uitverkoren geslacht.

Maar wee degenen die niet volledig samenwerking verleent aan God en Jezus Christus!

1 Johannes 3: 8

Die de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken.

Daarom zijn de werken van de duivel nog steeds aanwezig bij niet volledig bekeerde mensen, zij staan nog op de startlijn, of zijn stil blijven staan, en kijken naar achter als een zoutpilaar. Deze mensen zijn te vergelijken met de dwaze maagden in Matthéüs 25:1-13.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *