Gods rechtvaardig oordeel.

Gods oordeel is altijd rechtvaardig, ongeacht wat een mens ook maar zelfs naar eigen inzicht er van maakt. Wanneer de mens geoordeeld wordt, op de oordeelsdag, kan de mens daar niets aan toevoegen om zijn recht te halen, hetzij goed, hetzij kwaad.

Deze oude wereld zal spoedig ten einde lopen. Dan zal God ZIJN oordeel voltrekken, aan goede en boze mensen.

Maleachi 3:5/ Zefanja 3:8

– En IK zal tot u ten oordeel naderen; en IK zal een snelle Getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de overspelers, en tegen degenen, die vals zweren, en tegen degenen, die het loon van de dagloners met geweld inhouden, die de weduwe, en de wees, en de vreemdeling het recht omdraaien, en voor MIJ geen ontzag hebben, zegt de HEERE der heirscharen./

– Daarom verwacht Mij, spreekt de HEERE, op de dag wanneer IK MIJ opmaak tot de roof; want MIJN oordeel is, de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen MIJN gramschap, de gehele hittigheid van MIJN toorn uit te storten, want dit gehele land zal door het vuur van MIJN ijver verteerd worden.

De tijd is nu werkelijk nabij. Zorg dat uw wandel in de Heer recht is.2 Petrus 3: 10,11- De dag des HEEREN zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemel met een gedruis zal voorbijgaan, en de elementen van de aarde zullen branden en vergaan, alsook de werken die op aarde zijn, zullen verbranden.- Terwijl dan deze dingen op aarde alle vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in uw heilige wandel en godzaligheid.

 

God eist!

Jezus heeft in Gods Autoriteit geboden om het Evangelie te verkondigen aan de goddeloze ongelovigen.

 

1 Timothéüs 6: 12- Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwig leven, tot hetgeen gij ook geroepen zijt ( hetgeen gij aangenomen hebt), en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

Deuteronomium 23: 21

– Wanneer gij de HEERE, uw God, een belofte beloofd hebt, gij zult niet vertrekken die te betalen; want de HEERE, uw God, zal zeker dit van u eisen, het zou een zonde van u zijn wanneer gij dit verzuimd.

Als volgeling van Christus, Die uit God gegaan is, moeten wij ongelovigen waarschuwen van Gods komende toorn. Zoals Jezus dat ook deed.

Ezechiël 3: 18

– Als IK tot de goddeloze zeg: Gij zult de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreek niet, om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal IK van uw hand terugeisen.

Het juk van Christus.

Matthéüs 11: 28-30

– Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Hebreeën 4: 9-11

– Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in ZIJN rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de ZIJNE. Laat dan ons benaarstigen, om in die rust ( 7 dagen per week, 365 dagen per jaar) in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid terugvalt.

1 Korinthe 10:21/ 2 Korinthe 6:14

– Gij kunt de drinkbeker des HEEREN niet drinken, en tegelijkertijd de drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des HEEREN, en aan de tafel der duivelen./

– Trekt niet een andere juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en welk gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

De laatste dagen.

2 Timothéüs 3:1-5

– En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden die moeilijk te doorstaan zijn.

– Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkerd, hovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.

– Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen van trots, meer liefhebbers van wellusten dan liefhebbers van God; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar de kracht van het Evangelie ( de Heilige Geest) verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze soort mensen.

Valse christen worden niet vervolgd, hebben geen zware tijden te verduren om Gods Woord, omdat zij van satan zijn, en niet van Christus.

Johannes 15: 20,21/Matthéüs 5: 11,12

– …Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij God niet kennen, DIE Mij gezonden heeft./

– Zalig zijt gij, als de mensen u smaden, en vervolgen ( valse woorden spreken, leugens verkondigen), en liegende alle kwaad ( over u en) tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

Het vleselijk- en het geestelijk Israël.

Johannes 10:9

– Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

Gods volk die God gediend hebben vóór de Zaligmaker Jezus Christus, zijn het vleselijk Israël. Deze zullen verzegeld worden uit de twaalf stammen van Israël. Zij gaan de aarde bezitten in een paradijselijk omgeving, de nieuwe aarde.

De totale verzegeling van Israël is 144.000

Gods wil is dat iedereen behouden wordt, daarom is onze Zaligmaker Jezus Christus gekomen om de gehele mensheid te redden van de 2e dood, tenminste als mensen dat werkelijk willen.

Johannes 10:14-16

– Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijne, en wordt van de Mijne gekend. Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook de Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze ( vleselijk Israël) stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder.

Het geestelijk Israël, zijn degenen, die naar Jezus Christus geluisterd hebben. (Deze zijn van zowel het Israël als de heidenen.) Zij zijn de andere schapen, die Jezus gehoorzaam zijn, en Hem volgen, wat Hij aan Zijn discipelen verteld heeft. Zij hebben zich rein gemaakt in Zijn bloed, het bloed des Lams. Deze zijn het die de nieuwe hemelen ingaan, om als koningen en priesters te zijn, samen met hun Zaligmaker Jezus Christus, in het 1000 jarige Koninkrijk van Christus.

De grote schare die niemand tellen kon.
Deze grote schare, kan nog niet geteld worden, omdat het nog niet bepaald is of iemand het overwint of niet. Dat blijkt pas op de laatste dag.
Rein gewassen in het bloed van het Lam, Jezus Christus.
1 Thessalonicenzen 4:13-18

Team-geest in de HEERE.

Eenheid in de Geest, is eenheid in de HEERE.
Er is geen grotere liefde, dat een gelovige zijn naaste liefheeft boven zichzelf. ( heb uw naaste lief als uzelf)

Johannes 17: 6-23

– Ik ( Jezus) heb hun UW ( God) Woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.

– Ik vraag U niet, dat GIJ hen uit de wereld wegneemt, maar dat GIJ hen bewaart van het boze.

– Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

Heilig hen in UW waarheid; UW Woord is waarheid.

– Gelijkerwijs GIJ Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden ( Markus 16:15).

– En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat zij ook geheiligd mogen zijn in waarheid.

– En ik bid niet alleen voor Mijn discipelen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

– Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn; opdat de wereld gelooft, dat GIJ Mij gezonden hebt.

Eenheid in de Geest, is eenheid in één gedachten.

– En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die GIJ Mij gegeven hebt; opdat zij volkomen zijn in éénheid, opdat het de wereld bekend is, dat GIJ Mij gezonden hebt, en hen liefheeft, gelijk GIJ Mij lief hebt.

1 Petrus 4:1,2

– Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent u ook met dezelfde gedachten, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; om niet meer naar dezelfde begeerlijkheden van de wereld, maar naar de wil van God, de tijd, die over is in het vlees, te leven.

Filippenzen 2:1,2

– Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is van liefde, indien er enige gemeenschap is in de Geest, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn; zo vervult de blijdschap, dat gij eensgezind moogt zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde.

Het verborgen Evangelie.

Lukas 10: 21

Jezus verheugde Zich en heeft gezegd:

– …Ik dank U, Vader! HEERE van de hemelen en van de aarde; dat GIJ deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt deze de… ( simpele mensen) geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.

Niet iedereen zal het Evangelie werkelijk begrijpen. Alleen die oprecht zijn van hart, in Gods Geest alleen.

Johannes 3:16, het vers wat velen christenen vasthouden als verlossing. In dit vers is een verborgenheid van behoud. Hoe dan?

Die in Jezus Christus gelooft, zal behouden worden.

Geloven= vertrouwen. Op Jezus vertrouwen wat Hij ook zegt. Als Hij zegt: Gaat heen in de gehele wereld, om het Evangelie te verkondigen aan alle creaturen ( Markus 16:15), dan betekend dat men dat moet gehoorzamen. Wie in Jezus geloofd, verkondigen het Evangelie. Wie dat niet doen, zullen niet behouden worden.

Johannes 3:3 Indien iemand niet opnieuw geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet begrijpen.

Positief denken/ geloven.

Geloven! Geloven is positief denken. Geloven is ook, vertrouwen hebben ‘in’.

Markus 4:35-40

– En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, heeft Jezus gezegd tot Zijn discipelen: Laat ons overvaren aan de andere zijde…. En er kwam een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het scheepje, alzo dat het nu vol werd. En Jezus was in het achterschip, slapende op een oorkussen; en Zijn discipelen wekte Hem, en zeiden: Meester, bekommert het U niet, dat wij vergaan? En Hij gewekt zijnde, bestrafte de wind, en heeft gezegd tegen de wind: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen, en er werd een grote stilte.

– En Jezus heeft gezegd, tot Zijn discipelen: Wat zijt gij zo angstig? Hebt gij geen geloof?

Wanneer iemand een geloof heeft, niets is onmogelijk.

Voorbeelden van geloven:

Matthéüs 8:5-10 Vers 8

– En de hoofdman over honderd, antwoordde: Heere! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht zal genezen zijn.

Matthéüs 9:20-22 Vers 21

– ..; want zij heeft in zichzelf gezegd: indien ik alleenlijk Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden.

Matthéüs 14:22-31 Vers 29 ( 30,31)

– En Jezus heeft gezegd: Kom. En Petrus klom neder van het schip, en wandelde op het water, om tot Hem te komen.

( – Maar ziende de sterke wind, werd hij angstig, en wanneer hij begon te zinken, riep hij: Heere, behoud mij! En Jezus, terstond bij hem komende, greep zijn hand, en heeft tot Petrus gezegd: Gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld? )

Matthéüs 21: 18-22 Vers 21

– Doch Jezus heeft Zijn discipelen geantwoord: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij een geloof had zonder twijfel, gij zoudt niet alleen doen, wat de vijgenboom geschied is; maar indien gij ook tot deze berg zoudt zeggen: word opgeheven en in zee geworpen! het zou geschieden.

Jakobus/ James 1:5-7

Vers 7 van Jakobus 1, zegt in feite dat men eigenlijk niet geloofd.

Vertrouwen.

Psalm 37:3,4/55:23

– Vertrouw op de HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met  oprechtheid. Verlustig u in de HEERE, zo zal HIJ u geven de begeerte van uw harten./

– Werp uw zorg op de HEERE, en HIJ zal u onderhouden; HIJ zal in eeuwigheid niet toelaten, dat een rechtvaardige wankelt.

Spreuken 1:3/ 3:5-8

– Keert u tot MIJN bestraffing; ziet, IK zal MIJN Geest overvloedig over u uitstorten; IK zal MIJN woorden u bekend maken. ( Joh.14:26)/

– Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en vertrouw niet op uw eigen wijsheid. Ken de HEERE in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw eigen ogen; heb ontzag voor de HEERE, en wijk van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor uw navel, en een bevochtiging voor uw beenderen.

In het begin was het Woord.

Een begin van iets, is niet dat het er al bestond, het heeft een startpunt. In Spreuken 8:22-36 wordt geprofeteerd over Jezus de Christus, de Zoon en de boodschapper en de deur tot eeuwig leven, door Gods Geest.

Spreuken 8: 22

– De HEERE bezat Mij in het begin ZIJNS weg, vóór ZIJN werken [ van de schepping], van toen aan.

  1. Johannes 14:10
    …De woorden, die Ik tot u spreek, spreek Ik van Mijzelf niet, maar de Vader, DIE in Mij blijft, DEZE doet de werken.

    Johannes 1:1,2/ Jesaja 55:11

  2. – In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in het begin bij God./
  3. – …MIJN Woord, dat uit MIJN mond uitgaat, zal waar zijn, het zal niet ledig tot MIJ wederkeren; maar het zal doen, hetgeen MIJ behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe IK het zenden zal.( zegt God)

Johannes 8: 42

– Jezus dan heeft gezegd: Indien God uw Vader was, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en Ik kom van HEM. Want Ik ben ook van Mijzelf niet gekomen, maar HIJ heeft Mij gezonden.

Johannes 14:6/ Spreuken 8:35

– Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij./

– Want wie Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE.