Het einddoel.

1 Korinthe 9:24,25
– Weet gij niet, dat degene die op de maraton lopen, allen wel lopen, maar dat er één de prijs zal ontvangen? Loopt alzo, dat gij die winnen zal.
– Een ieder, die om de prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij de verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij onthouden ons van de vleselijke wandel, opdat wij een onverderfelijke kroon zouden ontvangen.

1 Korinthe 15:50-53
– Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.
– Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;
– in een punt van tijd, in een ogenblik, tijdens de laatste Bazuin; want de Bazuin zal klinken, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.
– Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *