Alleen God is goed.

Voor God is niemand rechtvaardig, maar door Jezus Christus kan iemand door genade gerechtvaardigd worden. Tenminste als de geloviger een dader is van het Woord.

Een voorbeeld dat Jezus Zichzelf niet als goed bestempeld wilde worden, en geen eer aanneemt.

Markus 10:17,18/ Johannes 5:41,43

– En wanneer Hij uitging op de weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de knieën vallende, vroeg Hem: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërven zal?

– En Jezus heeft gezegd tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Één, namelijk God de HEERE./

– Ik neem geen eer van mensen aan;-

– Ik ben gekomen in de Naam (Autoriteit) van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, deze neemt gij wel aan.

Matthéüs 23:27,28 verteld ons hoe Jezus degenen beschrijft als zelf-rechtvaardigers, die de eer aan hunzelf grijpen.

– Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeërs, gij geveinsden, want gij zijt de witte graven gelijk, die van buiten mooi en schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol van dood en verderf.

– Alzo schijnt gij wel voor de mensen als rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol van  bedrog en ongerechtigheid.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *