Positief denken/ geloven.

Geloven! Geloven is positief denken. Geloven is ook, vertrouwen hebben ‘in’.

Markus 4:35-40

– En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, heeft Jezus gezegd tot Zijn discipelen: Laat ons overvaren aan de andere zijde…. En er kwam een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het scheepje, alzo dat het nu vol werd. En Jezus was in het achterschip, slapende op een oorkussen; en Zijn discipelen wekte Hem, en zeiden: Meester, bekommert het U niet, dat wij vergaan? En Hij gewekt zijnde, bestrafte de wind, en heeft gezegd tegen de wind: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen, en er werd een grote stilte.

– En Jezus heeft gezegd, tot Zijn discipelen: Wat zijt gij zo angstig? Hebt gij geen geloof?

Wanneer iemand een geloof heeft, niets is onmogelijk.

Voorbeelden van geloven:

Matthéüs 8:5-10 Vers 8

– En de hoofdman over honderd, antwoordde: Heere! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht zal genezen zijn.

Matthéüs 9:20-22 Vers 21

– ..; want zij heeft in zichzelf gezegd: indien ik alleenlijk Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden.

Matthéüs 14:22-31 Vers 29 ( 30,31)

– En Jezus heeft gezegd: Kom. En Petrus klom neder van het schip, en wandelde op het water, om tot Hem te komen.

( – Maar ziende de sterke wind, werd hij angstig, en wanneer hij begon te zinken, riep hij: Heere, behoud mij! En Jezus, terstond bij hem komende, greep zijn hand, en heeft tot Petrus gezegd: Gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld? )

Matthéüs 21: 18-22 Vers 21

– Doch Jezus heeft Zijn discipelen geantwoord: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij een geloof had zonder twijfel, gij zoudt niet alleen doen, wat de vijgenboom geschied is; maar indien gij ook tot deze berg zoudt zeggen: word opgeheven en in zee geworpen! het zou geschieden.

Jakobus/ James 1:5-7

Vers 7 van Jakobus 1, zegt in feite dat men eigenlijk niet geloofd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *