Streven naar perfectie.

Matthéüs 5:48

– Weest dan volmaakt, gelijk uw Vader volmaakt is, DIE in de hemelen is.

Streven naar volmaaktheid, betekent niet dat we al volmaakt zijn. We hebben allemaal nog veel te overwinnen.

Filippenzen 3:12,14/ 2 Timothéüs 3:17

– Niet dat ik het alreeds gekregen heb, of alreeds volmaakt ben; maar ik jaag ernaar, dat ik het ook grijpen mag, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben./ Één ding doe ik, vergeten hetgeen achter mij ligt, strekkende mij hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het wit, naar de prijs der roeping Gods, de prijs die van boven is in Christus Jezus./ ; opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust.

Bekeert u tot de Schepper.

Handelingen 2:38

– … Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de autoriteit van Jezus Christus, voor de vergeving van uw zonde; en u zal de gift van de Heilige Geest ontvangen.- Markus 16:17,18

Romeinen 1:(18-32) 18,22

– De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid van mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid onderhouden./ ; zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaa s geworden.

Genesis 18:20,21/ 2 Petrus 3:10

– Voorts heeft de HEERE gezegd: Terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en dat haar zonde zeer zwaar is, zal ik afgaan en bezien, of zij naar hun geroep, dat tot MIJ gekomen is, het uiterste gedaan hebben, zo niet, IK zal het weten./ Maar de dag des HEEREN zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemel met een gedruis zal voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, met de aarde en de werken erop, en die daarin zijn, zullen verbranden.

Immorele vrouwen.

We leven in een tijd dat er bijna geen vrouwelijke maagden zijn van onder de 30 jaar. Als een man wilt trouwen, is het zoeken naar een maagdelijke vrouw een ware zoektocht. Daarentegen zijn er ook weinig mannen  van onder de 30, die niet met een vrouw gemeenschap hebben gehad. Toch is dit volgens God van belang dat beide geen gemeenschap met elkaar hebben gehad, voordat zij gaan trouwen. Is dat wel het geval, dan wordt dit voor God gezien als hoererij, een immorele zonde. – Matthéüs 19:18 Lees verder Immorele vrouwen.

De opdracht.

Matthéüs 10:7,8,14

– …Het Koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen. Geneest de zieken; reinigt de melaatsen; wekt de doden (van het oude tot het nieuwe leven) op; werpt de duivels (geneest de psychische) uit. Gij hebt het gratis ontvangen, geeft het gratis.

Matthéüs 25:20-23

– En die de vijf talenten ontvangen had, kwam, en bracht tot hem vijf andere talenten…En zijn heer heeft gezegd: Welgedaan, gij trouwe en goede dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde van uw heer. En die de twee talenten ontvangen had, kwam alzo tot hem…Zijn heer heeft ook gezegd: Welgedaan, gij trouwe en goede dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde van uw heer.

Openbaring 3:21

– Wie overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in ZIJN troon.

De strijdende christen.

Matthéüs 13:23

– Die in de goede aarde bezaaid zijn, deze zijn degenen die het Woord horen en het verstaan, die ook vrucht dragen en voortbrengen, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoud.

Johannes 4:23,24

– Het uur is gekomen, en is nu, dat de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in Geest en waarheid; want de Vader zoekt ook  deze, die HEM alzo aanbidden. God is een Geest, en wie HEM aanbidden, moeten HEM aanbidden in Geest en waarheid.

De Geest Die in ons woont heeft het vurig verlangen tot bezorgdheid, om mensen te bekeren van hun goddeloze en valse leer van Christus. Wanneer wij verkondigen de ware leer van Jezus Christus, krijgen wij tegenstand en ongeloof. In de Nederlandse vertaling staat echter in Jakobus ( James) 4:5, lust tot nijdigheid, omdat de ware leer van Christus niet geaccepteerd wordt.

The Amplified Bible.

Iemands werk volbracht.

Prediker 7:1

– Beter is een goede naam, dan goede olie, en de dag van iemands dood, dan de dag, dat iemand geboren wordt.

Waarom is de dag van iemands dood beter dan de dag van iemands geboorte? Omdat het werk die hij gedaan heeft in God, tot een goed einde volbracht wordt. De geboorte van iemand, moet nog bewezen worden, of iemand daadwerkelijk de juiste keuze gedaan heeft, die hij in God gedaan heeft.

Hebreeën 3:6

– ; maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis; Welke huis wij zijn, indien wij de vrijmoedigheid en de roem van onze hoop tot het einde toe vasthouden.

Matthéüs 10:22

– En gij zult door mensen van volken gehaat worden om Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

 

Kom tot de HEERE God.

Matthéüs 22:14

– Velen zijn geroepen, weinige uitverkoren.

Jesaja 55:6,7

– Zoekt de HEERE, terwijl HIJ te vinden is; roept HEM aan, terwijl HIJ nabij is. De goddeloze verlaat zijn weg, en de onrechtvaardige man zijn gedachten; en hij bekeert zich tot de HEERE, zo zal HIJ ZICH over de ZIJNE ontfermen, en want HIJ vergeeft menigvuldig.

 

Lukas 13:24/ Filippenzen 3:12

– Spant u krachtig in om door de nauwe deur binnen te gaan, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan, maar zullen niet in staat zijn;-/ Niet dat ik (de)…( wederopstanding)…alreeds gekregen hebt, of alreeds volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.

De Waarheid.

Deuteronomium 32:3,4/ Psalm 19:10

– Ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geeft onze God grootheid! HIJ is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want ZIJN wegen zijn rechte wegen. God is waarheid, en er zijn geen onrechte wegen bij HEM; rechtvaardig en recht is HIJ./ Het ontzag voor de HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten van de HEERE zijn Waarheid, samen zijn zij rechtvaardig.

Johannes 1:17/ 3:21/ 4:24

– De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden./ Wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, wat hij in God gedaan hebt / God is een Geest, en wie HEM aanbidden, moeten HEM aanbidden in Geest en Waarheid.

[ De waarheid spreken is altijd beter, want dan hoeft je niet zoveel na te denken. Wie de leugen spreekt, moet moeite doen om de leugen te onthouden]

Efeze 4:25/ 5:9,10

– Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een ieder met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden ( in Christus)./ ( Want de vrucht van de Geest is in alle goedheid, rechtvaardigheid, en waarheid), beproevent wat de HEERE welbehagelijk zij.

Erger dan een goddeloze.

Voorbeeld uit de Hebreeuwse Geschriften, voor ons van toepassing.

Jeremia 16:12

– ; en gij heeft erger gedaan hebt dan uw vaderen; want ziet, gij wandelt, een ieder naar het goeddunken van zijn boos hart, om naar MIJ niet te luisteren

.

Wanneer wij de belijdenis gedaan hebben, en ons hart verleid, om het oude leven weer op te pakken, die wij begraven hebben ( Rom.6:4), zo worden wij erger wie wij waren, toen wij nog goddeloos waren.

2 Petrus 2:20

– Want indien zij, nadat zij door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen van deze wereld ontvlucht zijn, en in deze weer verwikkeld zijnde, en wederom overwonnen worden, zo zijn zij het laatste erger geworden dan dan ervoor.