Schele profeten.

Jeremia 7: 4-8

– Vertrouwt niet op valse woorden, zeggende: des HEEREN tempel, des HEEREN tempel, des HEEREN tempel, zijn deze!

– Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk goed zult maken; indien gij waarlijk recht zult doen tussen de man en tussen zijn naaste; de vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig bloed zal vergieten; en andere goden niet zult navolgen, u ten kwade; zo zal IK u in deze plaats, of in het land, van uw vaderen die IK gegeven heb, zekerlijk doen wonen in eeuwigheid. Ziet, gij vertrouwt u op valse woorden, die geen nut doen.

Matthéüs 24: 24/ 2 Petrus 2: 1,2

– Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij ( INDIEN HET MOGELIJK WARE) ook de uitverkorenen zouden verleiden./

– Er zijn ook valse profeten onder het volk van Israël geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de HEERE, DIE hen gekocht heeft, verloochenende (2Tim.3:5), en een haastig verderf over zichzelf brengen; en velen zullen hun verderfenis navolgen, door welke de weg der waarheid gelasterd zal worden.

Lukas 21: 36

Waakt dan te aller tijde, biddende, dat  gij moogt waardig geacht wordt te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zal, en te staan vóór de Zoon des mensen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *