Dank de HEERE, in de Geest.

God danken is belangrijker dan om iets bidden. Als men iets bid, in deze huidige tijd, is het belangrijk dat men het gelooft in dankzegging, alsof men het al ontvangen heeft, ook al ziet men het nog niet. Dit is geloven!

 

Bidden vóór de verheerlijking van Jezus Christus:

Lukas 11:2-4

– …Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, DIE in de hemelen zijt! UW Naam worde geheiligd. UW Koninkrijk kome. UW wil geschiede, gelijk in de hemelen, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden; gelijk wij vergeven ook onze naaste hun zonden. En leidt ons niet in verzoeking, verlos ons van het boze.

Bidden ná de verheerlijking van Jezus Christus:

Romeinen 6:4/8:1,25,26

– Wij zijn dan met Hem begraven, door de ( volwassen) doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het nieuwe leven wandelen zullen./ Zo is er dan nu geen veroordeling voor degenen, die in Christus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar in de Geest./ Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

1 Korinthe 14: 14

– Want indien ik in een tongentaal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *