Kinderen van God.

Lukas 18:17/ Matthéüs 18:3,4

– Voorwaar, Ik zeg u: Zo wie het Koninkrijk van God niet zal ontvangen als een kind zijnde, die zal er geenzins inkomen./ Jezus heeft gezegd: Voorwaar Ik zeg u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk als een kind, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Wie zichzelf zal vernederen, gelijk als een kind, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen.

1 Petrus 5:6/ 1 Korinthe 15:43b

– Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat HIJ u verhoogt op ZIJNE tijd./ ..; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.

Lukas 8: 5-8/ Johannes 12:24

– Een zaaier ging uit om te zaaien; en wanneer hij zaaide, viel het ene deel bij de weg, en werd vertreden, en de vogels aten deze op.

– En een ander deel viel op een steenrots, en wanneer het opgroeide, is het verdord, omdat het geen vochtigheid had.

– En een ander deel viel in het midden van de doornen, en de doornen groeide samen op met het zaad, en verstikte het zaad.

– En een deel viel in de goede aarde, en opgegroeid zijnde, bracht het honderdvoud vrucht voort. Dit gezegd hebbende, riep Hij: Wie oren heeft, om te horen, die hoort./ Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Indien het tarwegraan in de goede aarde niet valt, en sterf ( Rom.8:7,8), zo blijft het daar ongerept; maar indien het sterft in de goede aarde, zo groeit het op en brengt het veel vrucht voort ( Kol.1:10,11).

Romeinen 8:14,15
Kinderen van God zijnde, die de Geest navolgen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *