Levende stenen.

Johannes 14: 6,7,15-17

– Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan tot de Vader komen, dan via Mij. Indien gij Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu aan kent gij HEM, en hebt HEM gezien./ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaar Mijn geboden. En Ik zal de Vader bidden, en HIJ zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in alle eeuwigheden; namelijk de Geest der Waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen ( 1 Kor.2:14); want zij ziet Hem niet ( Joh.3:3), en kent Hem niet; maar gij kent Hem ( Mark.16:17,18); want Hij blijft bij u, en zal in u zijn.

Efeze 2: 18-22

– Want door Christus hebben wij beiden ( Joh.10:14-16) de toegang door één Geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen, en huisgenoten van God; gebouwd op het Fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoofdsteen; op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd is, opwassend tot een heilige tempel in de HEERE; op WELKE ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstad van God in de Geest. ( Hand.2:38)

1 Petrus 2:5

– …; zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilige priesterdom, om geestelijke offers te offeren, die God aangenaam is door Jezus Christus.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *