Geef de duivel geen voordeel.

Een voorbeeld van Jezus, Die door de duivel verzocht werd, is voor ons van toepassing, om niet naar de verleidingen van de wereld te laten verleiden. Jezus bleef standvastig.

Matthéüs 4:3-10

– De verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, heeft gevraagd: indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot deze stenen dat het broden worden. Jezus antwoordde: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar ook door het Woord dat uit de mond van de HEERE uitgaat. Toen nam de duivel Hem naar de heilige stad, en stelde Hem op het dak van de tempel; en heeft Hem gezegd: indien Gij Gods Zoon zijt, werpt U van het dak neder; want er staat geschreven, dat God ZIJN Engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen zal stoten. Jezus heeft daarop gezegd: Er is wederom geschreven: Gij zult de HEERE, uw God, niet verzoeken. Wederom nam de duivel Hem op een zeer hoge berg, en toonde Hem al de koninkrijken van de wereld, en hun weelderigheid; en heeft tot Hem gezegd: al deze dingen zal ik U geven ( de wereld is aan satan gegeven), indien Gij mij, neerbuigend zult aanbidden. Toen heeft Jezus tot de duivel: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De HEERE, uw God, zult gij aanbidden, en HEM alléén dienen.

Om satan de duivel geen voordeel te geven, moeten we ook geen deel van de wereld zijn, met al de werken van het vlees ( Rom.8:7; Joh.3:36).

Psalm 1:1,2/ Spreuken 3:33,34

– Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaars, noch zit in het gestoelte der spotters; maar zijn begeerte is in de wet van de HEERE, en zijn overdenkingen van ZIJN wet, dag en nacht./ De vloek van de HEERE is in het huis van de goddeloze; maar de woning van de rechtvaardigen zal HIJ zegenen. Zekerlijk, de spotters zal HIJ bespotten, maar de zachtmoedigen zal HIJ genade geven.

Nogmaals: Geeft uw tegenstander de duivel geen kans om u van de echte waarheid af te brengen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *