De twee getuigen Gods.

Openbaring 11: 3-13

– En IK zal MIJN twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren 1260 dagen, met zakken bekleed.

– Deze zijn de 2 olijfbomen, en de 2 kandelaren, die voor de HEERE der aarde staan.

– En zo iemand die willen beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal ze verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.

– Deze hebben de macht de hemel te sluiten, opdat er geen regen valt in de dagen van hun prediking; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen, en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal zij willen.

– En als zij hun getuigenis zullen beëindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond ( Openb.13:11-18) opkomt, hun aanvallen, en hun overwinnen, en hun doden.

– En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sódoma en Egypte ( de wereldse wanorde), alwaar ook de Heere gedood is.

– En de mensen uit die volken, en geslachten, talen, natiën, zullen hun dode lichamen zien 3,5 dag, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd zouden worden.

– En die op de aarde wonen, zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkaar geschenken geven; omdat deze profeten degenen gepijnigd hadden, die op aarde wonen.

– En na 3,5 dag, is de gave van Gods levensadem in hen gekomen; en zij stonden op hun voeten; en er kwam grote vrees over degenen, die hen aanschouwden.

– En de 2 getuigen hoorden een grote stem vanuit de hemelen, die tot hen zei: Komt hierheen op. En zij voerden op tot de wolken van de hemel; en hun vijanden aanschouwden hen.

– En in die uur geschiedde een grote aardbeving, en een 10e deel van de stad viel uiteen, en er waren 7000 namen gedood in die aardbeving, en de overige zijn zeer bevreesd geworden, en gaven daarop de God van de hemelen heerlijkheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *