Het zal geschieden.

Jesaja 2:2/ Daniël 12:1

– En het zal geschieden in het laatst der dagen, dat de berg van het huis van de HEEREN zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en deze berg zal verheven worden boven de heuvels, en tot deze berg zullen alle heidenen toevloeien./ In deze tijd zal Michaël opstaan, de grote Vorst, Die voor de kinderen van uw volk staat, als er een tijd zal zijn van grote verdrukking en benauwdheid, sinds er mensen op aarde zijn; in deze tijd zal uw volk verlost worden, al wie geschreven wordt in het Boek des Levens.

Jesaja 55:1/ Openbaring 22:17

– O al gij dorstigen! Komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!/ En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zeggen: Kom! En die dorst heeft, komen; en wie wil, nemen het water des Levens om niet.

Jesaja 53:4,5/ Romeinen 6:4

– Waarlijk, Hij heeft onze ziekelijkheid op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtte Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheid ( 1 Joh.3:4) is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden./ Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het nieuwe leven wandelen zouden ( Hand.2:38).

Openbaring 8:12/ Matthéüs 24:29,30

– En de vierde Engel heeft gebazuind, en het derde deel van de zon werd geslagen, en het derde deel van de maan, en het derde deel van de sterren; opdat het derde deel ervan zou verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten; en van de nacht hetzelfde./

En terstond na de verdrukking die dagen…..zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen;… komende op de wolken van de hemel, met grote kracht en heerlijkheid.

1 Thessalonicenzen 4:16,17

–  Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel; en wie in Christus ( letterlijk en figuurlijk) gestorven zijn, zullen eerst opstaan ( uit het dodenrijk); daarna wij , die levend overgebleven zijn, zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de HEERE wezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *