De HEERE is God.

Openbaring 1:8/ Amos 5:8/ 9:6

– IK ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de HEERE, DIE is, en DIE was, en DIE komen zal, de Almachtige./ DIE het Zevengesternte en de Orion maakt,…/ DIE ZIJN opperzalen in de hemel bouwt, en ZIJN gewelf heeft HIJ op aarde gefundeerd; DIE de wateren van de zee roept, en giet ze uit op de aardbodem; HEERE is ZIJN Naam.

Johannes 1:18

– Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft HEM ons verklaard.

Jesaja 42:1/ 53:10-12

– Ziet, MIJN Knecht, Die IK ondersteun, MIJN Uitverkorene, in Welke MIJN ziel een welbehagen heeft! IK heb MIJN Geest op Hem gegeven, Hij zal het recht aan de heidenen voortbrengen./ Doch het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen; HIJ heeft hem ziek gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen van de HEEREN zal door Zijn hand voorspoedig voortgaan. Om de arbeid van Zijn ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal MIJN Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal IK Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is gesteld geweest, en Hij velen zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

1 Johannes 1:5,7/ 1 Korinthe 6:18

– En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en geheel geen duisternis is in HEM.-Indien wij in het Licht wandelen, gelijk HIJ in het Licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, ZIJN Zoon, reinigt ons van alle zonde./ En IK zal u tot een Vader zijn, en gij zult MIJ tot zonen en dochters zijn, zegt de HEERE, de Almachtige.

Handelingen 1:17,18

– En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God) IK zal uitstorten van MIJN Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen visioenen zien, en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op MIJN dienstknechten, en op MIJN dienstmaagden, zal IK in die dagen van MIJN Geest uitstorten, en zij zullen profeteren ( 1 Kor. 14:1-40).

Eenheid in de Geest, is eenheid in één gedachten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *