100% geloven.

Jezus kon niet altijd genezen, vanwege het ongeloof van mensen.

Matthéüs 17:14-20

– En als zij bij de schare gekomen waren, kwam tot Hem een mens, vallende voor Hem op zijn knieën, heeft Hem gezegd: Heere! ontferm U over mijn zoon; want hij is maanziek, en is in zwaar lijden; want menigmaal valt hij in het vuur, en menigmaal in het water. En ik heb hem tot Uw discipelen gebracht, en zij hebben hem niet kunnen genezen. En Jezus, antwoordde: O, ongelovig en verdraaid geslacht, hoelang zal Ik u nog met u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem hier bij Mij. En Jezus bestrafte de lastering, en de last ging van hem uit, en de zoon werd genezen van dat uur af.

– Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en vroegen Hem: Waarom hebben wij deze last niet kunnen uitwerpen? En Jezus heeft hun gezegd: Om de wil van uw kleingelovigheid; want voorwaar Ik zeg u: Zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze berg zeggen: ga heen van hier tot daar, en de berg zal gaan; niets zal u onmogelijk zijn.

[ wanneer iemand gelooft, moet 100% geloven dat het gebeurd. Niet twijfelende, want wie twijfelt is als een baar van de golven. Zo’n persoon gelooft gewoonweg niet.]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *