De vrijgekochten des HEEREN.

Jesaja 35:10

– De vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren, en tot Sion komen met gejujch, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij krijgen; droefheid en zuchtingen zullen wegvluchten.

Johannes 8:36/ 1 Korinthe 7:22

– Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn./ Want die in de HEERE geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelaten in de HEEREN; alsook, die in vrijheid geroepen is, die is een dienstknecht van Christus.

Handelingen 2:38/ Romeinen 6:22,23

– … Bekeert u dan, en een ieder van u laten zich dopen in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave van de Heiligen Geestes ontvangen./ Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en God dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en  het einde het eeuwige leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *