Tot de kennis des HEEREN komen.

Efeze 4:10-14

– Die neergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou. En Dezelfde heeft gegeven sommige tot apostelen, en sommige tot profeten, en sommige tot evangelisten, en sommige tot herders en leraars; tot volmaking van al de heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het Lichaam van Christus; totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen persoon, tot de volkomenheid in Christus; opdat wij niet meer zijn, kleine kinderen, die als een vloed bewogen en omgevoerd worden door alle winden der leer, door de bedriegerij van mensen, die door valsheid, iemand listig tot dwaling brengen;-

Matthéüs 25:33-36,40

– En Hij zal de schapen tot Zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot Zijn linkerhand. Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die aan Zijn rechterhand zijn: Komt, gij gezegende van Mijn Vader! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik was hongerig, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik was dorstig, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik was ziek, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij bent bij Mij op bezoek gekomen./ En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar Ik zeg u: Voor zoveel gij dit één van Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *