De Heilige Geest binnenin.

Ezechiël 36:26,27

– IK zal u een nieuw hart geven, en zal u een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en IK zal het diamanten hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een kneedbaar hart geven. En IK zal MIJN Geest geven in het binnenste van u; en IK zal maken, dat gij in MIJN inzettingen zult wandelen, en MIJN recht zult bewaren en doen.

Handelingen 2:38/ Romeinen 6:4

– …Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden der ongerechtigheid, en gij zult ontvangen de gave van de Heilige Geest./ Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in Zijn dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, dat wij alzo in nieuwheid van het nieuwe leven wandelen zouden.

Johannes 3: 5-7/ Openbaring 20:6

– …Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees; en wat uit de Geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet, dat Ik gezegd heb: Gij moet opnieuw geboren worden./ Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen zijn, priesters van God en van Christus, en zij zullen met Jezus Christus als koningen heersen duizend jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *