De schapen van Jezus.

Johannes 10:27-30/ Johannes 4:24

– Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken deze schapen, en zij volgen Mij. Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan, nooit meer, en niemand kan ze wegrukken uit Mijn hand. Mijn Vader, DIE ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze wegrukken uit de hand van Mijn Vader. Ik en de Vader zijn één./ God is de Geest, en wie HEM aanbidden, moeten HEM aanbidden in geest en waarheid.

Johannes 14:11-13/ Jakobus 4:2,3

– Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is; en indien gij niet gelooft, zo gelooft Mij om Mijn werken. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal ook hij doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. En wat dan ook gij begeren zult in Mijn Naam, Ik zal dat doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt./ Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert strijd ervoor, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Gij bidt, en ontvangt niet, omdat gij niet recht bidt, opdat gij het in uw wellusten zoudt doorbrengen.

Matthéüs 28:19,20/ Matthéüs 25:34

– Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen ( als volwassene) dopende in de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden ALLES, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleindiging van deze wereld. Amen./ Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechterhand zijn: Komt, gij gezegenden van Mijn Vader! Beërft dat Koninkrijk, hetwelk voor u bereid is vanaf de grondlegging deze wereld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *