Heeft u Jezus werkelijk lief?

Wie Jezus Christus werkelijk lief heeft, doet alles wat Hij ons geboden heeft. Wie Hem gehoorzaam is, is vurig van Geest ( Openbaring 3:15,16).

Markus 16:15/ Lukas 10:2,3

– En Hij heeft gezegd tot hen ( en ons): Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen./ Hij heeft gezegd dan tot hen ( en ons): De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders; daarom, bidt de HEERE van deze oogst, dat HIJ arbeiders in ZIJN oogst uitzend. Gaat heen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden van wolven.

Matthéüs 12:30/ 2 Korinthe 4:13-16

– Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit./ Terwijl wij nu dezelfde Geest van het geloof hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook; wetende, dat HIJ, DIE de Heere Jezus Christus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken, en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uw belang, opdat de vermenigvuldige genade, door dankzegging van velen, overvloedig wordt ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt onze inwendige mens vernieuwd van dag tot dag.

1 Petrus 1:20,21/1 Korinthe 2:12,13

– Dit eerst wetende, dat geen profetie van de Schrift is van eigen uitlegging; want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van de mensen, maar de heiligen mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken./ Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; die wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegingen.

Heilig volk.

 

Efeze 2: 18-22

– Door Jezus hebben wij samen (Israël en de heidenen) toegang door één Geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar mede burgers van heiligen, en huisgenoten Gods; gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd is, opwassend tot een heilige tempel in de Heere; op Welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

Efeze 3: 14-19

– Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit WELKE al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat HIJ u geeft, naar de rijkdom van ZIJNE heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door ZIJN Geest in de inwendige mens; opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; opdat gij ten volle kan begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

De ongoddelijke christen.

2 Timothéüs 2: 15-17a

– Benaarstig u, om  uzelf beproefd door God voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der Waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want die zulke dingen doen, zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal vooreten, gelijk de kanker;-

Titus 1: 15,16

– Alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar de bevlekte en ongelovige is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen HEM met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.

1 Timothéüs 4:7

– Verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelf tot godzaligheid.

Titus 3: 4,5/ 2 Timothéüs 4: 2,5

– Wanneer de goedertierenheid van God, onze ZALIGMAKER, en ZIJN liefde tot de mensen verschenen is, heeft HIJ ons zalig gemaakt, niet uit de werken van rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar ZIJN barmhartigheid, door het Bad van wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest;-/ – Daarom:-/ Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.- Maar, wees wakker in alles, lijd verdrukking; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

Bereidheid om te verkondigen.

1 Johannes 2: 3-6/ Efeze 2:17

– En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren ( Mark.16:15). Die daar zegt: ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in die mens is de waarheid niet; maar wie Zijn Woord bewaart, in die mens is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft./ En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die ver was, en die, die nabij waren.

Romeinen 12: 4-8

-… gelijk wij in één Lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben; alzo zijn wij velen één Lichaam in Christus, maar elk lid zijn wij elkaars leden. Wij hebben nu verschillende gaven, naar de genade, die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij de bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren; hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in ijverig; die barmhartigheid doet, met een blij hart.

De christelijke wapenuitrusting.

Efeze 6: 14-17

– Staat dan, uw lenden omgord met de waarheid, en aangedaan het borstwapen van gerechtigheid; de voeten geschoeid met de bereidheid om te prediken het Evangelie van vrede; bovenal aangenomen het schild van het geloof, met welke wij al de vurige pijlen van de boze kunnen uitblussen. En neemt de helm van de zaligheid, en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.

1 Petrus 1:13

– Daarom opschortende de lenden van uw verstand, en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

1 Thessalonicenzen 5: 5-8

– Gij zijt allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag; wij zijn niet meer van de nacht, ook niet van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn. Want die slapen, die slapen in de nacht, en die dronken zijn, zijn ‘s-nachts dronken; maar wij, die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan het borstwapen van het geloof en van de liefde, en de helm, de hoop op zaligheid.

De liefde.

1 Korinthe 13: 4-7

De liefde is:

– Lankmoedig: verdraagzaam

– Goedertieren: genadig

– Niet afgunstig: niet jaloers

– Handelt niet lichtvaardig: is voorzichtig

– Niet opgeblazen: niet hoogmoedig

– Handelt niet ongeschikt: is niet ondeskundig in geloof

– Zoekt zichzelf niet: niet egoïstisch

– Wordt niet verbitterd: geen plaats voor wrok en volle haat

– Denkt geen kwaad: houdt zich ver van boze gedachten

– Verblijdt zich niet in ongerechtigheid: houdt zich af van zonden

– Verblijdt zich in de waarheid: de waarheid staat nummer 1

– Bedekt alle dingen: maakt de zonde niet openbaar

– Gelooft alle dingen: vertrouwen op God en ZIJN Woord

– Hoopt alle dingen: hoopt alles wat God belooft

– Verdraagt alle dingen: verdraagzaam zijn in vervolging en lijden om het Woord.

( De liefde is een vrucht van de Geest)

De zonde, met de kennis.

Het eerste gebod van de HEERE God aan de ‘ eerste’ volmaakte mensen, was om niet van de boom te eten, die kennis kan veroorzaken, de kennis van goed en kwaad. Toch werden ze verleid door een onzichtbare Engel, die zich achter een slang tegen hen praatte.

Nu wij deze zonde geërfd hebben, is het op de nieuwe aarde niet meer zo, dat degenen die onvolmaakt waren, nog de kennis van goed en kwaad ook kunnen gebruiken. Het volmaakte is niet samen met deze kennis, die alleen God kan begrijpen.

Waakt voor het boze.

Efeze 6: 10-18

– Doet aan de gehele wapenuitrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivels. Want wij hebben de strijd niet te voeren tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, de geweldhebbers der wereld, van de duisternis, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom doet aan de gehele wapenuitrusting van God, opdat gij kunt weerstaan op de boze dag, en alles verricht te hebben, staande kunt blijven. ( Lees verder: 14-17)- Met alle het gebed en smeking, biddende te alle tijd in de Geest (Rom.8:26), en tot dezen wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;-

Waakt dus voor de boze, maar ook voor zijn onwetende dienaars, die in de geest der dwaling het woord van God prediken. De omleidingen, zijn die het doel bereiken om de menselijke manier, met een omweg. God heeft het zo niet gemaakt. Bij God is het recht vooruit, dwars er doorheen, geen omweg, dit is de waarheid!

2 Petrus 2: 1-3

– En er waren ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder ons valse leraars zullen zijn, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de HEERE, DIE hen gekocht heeft, hebben verloochend, en een snelle verderf over zichzelf hebben gebracht; en  >velen< zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg van de waarheid gelasterd zal worden. En zij zullen door hebzucht, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet .- Matt.7:22,23

Weest waakzaam voor de zuurdesem.

Als u naar deze foto kijkt, wat ziet u dan? U ziet dat het huisje overwoekerd is door de natuur. Dat komt, omdat er geen zorg aan besteed is om dat te voorkomen.

1 Korinthe 5: 6-8

– … Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg moogt zijn, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, ook niet in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

Als u een gezonde appel bent, en u gaat naar een mand vol rotte appels, wat denkt u wat er gaat gebeuren met u? Blijft u een gezonde appel? Hou uzelf niet voor de gek, u zult ook een rotte appel worden.

Het volk van God liegt niet!

Jesaja 63: 7-10/ Romeinen 8:7,8

– Ik zal de goedertierenheid van de HEERE vermelden, de veelvoudige lof des HEEREN, naar alles, wat de HEERE ons heeft bewezen, en de grote goedheid aan het huis van Israël, die HIJ hun bewezen heeft, naar ZIJN veel barmhartigheid, en naar de veelheid ZIJNER goedertierenheid. Want HIJ heeft gezegd: zij zijn immers MIJN volk, kinderen, die niet liegen zullen? Alzo is HIJ hun geworden tot een Heiland. In al hun benauwdheid was HIJ benauwd, en de Engel ZIJNS aangezicht heeft hen behouden; door ZIJN liefde en door ZIJN genade heeft HIJ hen verlost; en HIJ nam hen op, en HIJ droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij waren weerspannig geworden, en zij hebben ZIJN Heilige Geest smarten aangedaan; daarom is HIJ hun in een vijand geworden, HIJ ZELF heeft tegen hen gestreden./ Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich de wet van God niet; want het kan ook niet. En die in het vlees wandelen, kunnen God niet behagen. [ Alleen wel door de geest der dwaling]

Jakobus 3: 13-15

– Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt- en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van boven komt, maar die is aards, natuurlijk, duivels.