De tweede dood.

De tweede dood, is de dood waar geen opstanding meer mogelijk is. Er is in deze tweede dood geen besef van bestaan. De eerste dood, die Adam en Eva veroorzaakt hebben, daar is een opstanding mogelijk voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Ezechiël 18:4

– Ziet, alle zielen zijn MIJNE; gelijk de ziel van de vader, alzo de ziel van de zoon, die zijn van MIJ; de ziel die zondigt, die zal sterven.

De ziel kan dus sterven. Vele religies leren dat als iemand in zonde sterft, de ziel voor altijd blijft voortbestaan. Dit is echter een Romeinse en Griekse mythologie, die ook wel Hades genoemd werd, een plaats van levende doden in een vurige onderwereld. Fabelen dus!

 

De ziel betekend voor God, iemands levenskracht.

Genesis 1:20/2:7/9:4

– En God had gezegd: Dat de wateren overvloedig voortbrengt een gewemel van levende zielen;…/ En de HEERE God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten de adem des levens geblazen; alzo werd de mens tot een levende ziel./ Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed (levenskracht), zult gij niet eten.

Een brief van Paulus aan Timothéüs, om geen onzin na te jagen, van degene die een andere leer leren.

1 Timothéüs 1:(1-7) 3,4

– Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren; noch zich begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is.

Het zou onrechtvaardig zijn, als de mens in zonde geboren is, en zich niet laat redden door Jezus Christus, voor altijd gefolterd zou worden. Aangezien er een eeuwig leven is, en een eeuwige dood. De tweede dood waar zelfs de eerste dood en het dodenrijk erin geworpen wordt, is het niet aannemelijk dat dit een letterlijke dood is, maar slechts een dood waar de ziel verloren is in het niets

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *