Het Evangelie.

Matthéüs 5:17

– Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet der profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om te ontbinden, maar om te vervullen.

Handelingen 13:(37-41) 37,38

-; maar Hij, Die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding van het vlees ondervonden. Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Deze u vergeving van zonden verkondigd wordt;-

Romeinen 5:6

– Want Christus, wanneer wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

Handelingen 1:8/2:39/Johannes 14:26,27

– Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo in Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde./ Want u komt de belofte toe, en uw kinderen na u, en allen, die daar verre zijn (in de toekomst), zovelen als de HEERE, onze God, toe roepen zal./ Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles (persoonlijk) leren, en u indachtig maken alles, wat Ik verkondigd heb. Mijn vrede laat ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld dat u geeft, geef Ik deze u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *