We zijn een schouwspel.

Genesis 6:1,2

 

Engelen zien ons mensen hier op aarde.

Lucifer, de engel die vol van wijsheid en schoonheid, door God geschapen, had zich afgekeerd, alleen maar om zijn eigen wil te doen. Een soort jaloersheid had bezit van hem genomen.

Ezechiël 28:13-15/ Jesaja 14:12-15

– Gij was in Eden, Gods hof; alle kostbare gesteente was uw deksel,…; vanaf de dag dat gij geschapen was, waren zij voor u bereid. Hij was een Gezalfde, overdekkende Cherub; en IK had u alzo gezet; gij was op Gods heilige berg; gij wandelde in het midden van vurige gesteente. Gij was volmaakt in uw wegen, vanaf de dag, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is./ Hoe zijt gij uit de hemelen gevallen, o morgenster, gij zoon van het licht! hoe zijt gij naar de aarde neergeworpen, gij, die de heidenen krenkte! En had in uw hart gezegd: ik zal ten hemelen opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen, ik zal de Almachtige gelijk worden. Ja (zegt God), in het tweede dodenrijk zult gij neergeworpen worden, aan de zijde van de poel! ( Openbaring 20:10)

Handelingen 19:13-16 geeft ons een voorbeeld, dat degenen die God gehoorzaam zijn, extra aandacht hebben bij engelen, met bijzondere aandacht van afvallige engelen

– En sommige van de omzwervende Joden, zich voordoen als duivelbezweerders, hebben zich de Naam van de Heere Jezus gebruikt om boze geesten uit te werpen, zeggende: wij bezweren u bij Jezus, Die Paulus predikt! …. Maar de boze geest, antwoordde: Jezus ken ik, en Paulus weet ik wie hij is; maar gij, wie zijt gij? En de mens, in welke de boze geest was, sprong op hen, en hen overmeesterd hebbende, kreeg de overhand op hen, alzo dat zij naakt en gewond uit die plaats rende.

Hebreeën 10:33 verteld ons, dat wij in onze verdrukking, een schouwspel geworden zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *