De raadgever God.

Johannes 3:16,17

– Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven mogen ontvangen. Want God heeft ZIJN Zoon niet gezonden in de wereld, opdat HIJ de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door ZIJN Zoon zou behouden worden.

Ezechiël 18:31,32/ Handelingen 1:8

– Werpt van u weg al uw overtredingen, waarmee gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Want IK heb geen lust aan de dood van de stervende, spreekt de HEERE YAHWEH; daarom bekeert u en leeft./ ( Want) …gij zult (dan) ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en gij zult Mijn (Jezus) getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *