Lankmoedigheid.

Matthéüs 5:44,45

Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degene, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld aandoen, en die u vervolgen; opdat gij kinderen moogt zijn van uw hemelse Vader; want HIJ doet ZIJN zon opgaan over boze en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Romeinen 2:1-4

– Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die de ander oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten, dat het oordeel van God naar waarheid is, over degene, die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degenen, die zulke dingen doen, en dezelfde doet, dat gij het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht gij de rijkdom van ZIJNE goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?

Johannes 14:27/ Romeinen 12:17,18

– Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld vrede geeft, geef Ik Mijn vrede u. Uw hart worden niet bewogen en niet bang./ Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel het in u is, houdt vrede met alle mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *