Wandel niet vleselijk met God.

Matthéüs 16: 21-23

– Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te tonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel moest lijden, voor de ouderlingen, overpriesters, en schriftgeleerden, en gedood worden, en op de derde dag opgewekt worden uit de dood. En Petrus, Jezus tot zich genomen hebben, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, weest behouden, dit zal U geenszins geschieden. Maar Jezus, Zich omkerende, heeft hem gezegd: Ga weg achter Mij, satan! gij zijt Mij een aanstoot, want gij bezint niet de dingen, die van God zijn, maar die van mensen zijn.

Het smalle pad is de weg van Christus, die naar het leven leidt. Tijdens de wandel van deze weg, bezint iemand de dingen die van boven zijn. De brede weg, is de weg die mensen de dingen van de aarde bezinnen.- Lukas 13:24

Kolossenzen 3:1-3

– Indien gij dan met Christus opgewekt (Rom.6:4) zijt, zo zoekt de dingen die van boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn. Want gij zijt gestorven ( van het oude leven), en uw leven is met Christus verborgen in God.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *