Behouden door Gods Geest.

Jesaja 57:15/61:1

– Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, DIE in de eeuwigheid woont, en WIENS Naam is Heilig: IK woon in de hoogte en in het Heilige, en bij degene, die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat IK levend maakt de geest van de nederigen, en opdat IK levend maakt het hart van de verbrijzelden./ ( Jezus zegt:) De Geest van de HEERE YHWH is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om het Evangelie te brengen de zachtmoedigen; HIJ heeft Mij gezonden om  de gevangenen vrijheid te geven, en de geboeide opening van gevangenis.

Efeze 3: 16-19

– …, opdat God u geeft, naar de rijkdom ZIJNE heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door ZIJN Geest in de inwendige mens; opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; opdat gij ten volle kan begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, lengte, diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

Handelingen 10: 45-48

– En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, ….ontzetten zich, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen ( 1 Kor.14:2), en God groot maken…..Kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval, dat zij zouden gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *