In gehoorzaamheid zijn aan God.

1 Korinthe 11: 1-3

– Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb. Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is van iedere man, en de man het hoofd is van zijn vrouw, en God het Hoofd is van Christus.

2 Korinthe 11: 1-3

– Och, of gij mij een weinig verdraagt in de onwijsheid; ja ook, verdraagt mij! Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb u lieden toebereid, om u als een reine maagd aan de Man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang, Eva, door zijn arglistigheid haar bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.

1 Timothéüs 2: 12-14

– Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij de man leert, ook niet dat zij de man overheerst, maar dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.

2 Timothéüs 2: 12,13

– Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *