Verstand op Gods manier.

Matthéüs 11:25/ Jakobus 3:13,17,18

– … Jezus heeft aldus gezegd: Ik dank U, Vader! HEERE van hemelen en de aarde! dat GIJ deze dingen voor de (eigen) wijze en (wereldse) verstandige verborgen hebt, en hebt deze aan (Gods) kinderen geopenbaard./ Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijst uit zijn goede wandel zijn werken (van het geloof) in zachtmoedige wijsheid.- De wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede (geestelijke) vruchten, niet partijdig oordelend, en ongeveinsd. En de vrucht van rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken.

Vleselijk verstand:

Jakobus 3:14,15/ 1 Korinthe 2:14

– bittere nijd, twistgierig in uw hart, liegen tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, maar is aards, natuurlijk, duivels./ De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest Gods zijn, want zij zijn hun een dwaasheid, en kunnen ze niet (vleselijk) begrijpen, omdat het (door de Geest) geestelijk begrepen kan worden.

Geestelijk verstand:

1 Korinthe 2:10-16

– Doch God heeft het ons geopenbaard door ZIJN Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte van God…..Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest, Die vanuit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons door God geschonken zijn; die wij ook spreken, niet met woorden, van menselijke wijsheid, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegingen.- ….wij hebben de zin van Christus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *